Ново усилие за намаляване на административната тежест

Тази седмица на Портала за обществени консултации беше публикуван новия пакет предложения за намаляване на административната тежест. Той съдържа 88 предложения, направени от различни структури, включващи министерства, областни администрации, общини, представители на неправителствения сектор, на бизнеса, синдикатите и гражданите. С най-голямо участие са областните администрации с 31 предложения, следвани от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на земеделието и храните с по 13 предложения.

Предложенията от новия пакет могат да се разделят на няколко групи, които намаляват административната тежест чрез:

 • Намаляване на изискваните документи – 52 предложения. По-голямата част от предложенията предвиждат намаляване на изискваните документи. Освен чрез отпадане на някои ненужни документи, се цели и администрацията да събира необходимите документи по служебен път. Това е огромно улеснение и спестява пари и време както на гражданите и бизнеса, така и на самите административни структури. Като се има предвид, че Докладът за администрацията за 2012 година показа, че над 70% от администрациите все още изобщо не работят в координация с останалите и не обменят документи, тази мярка трябва да бъде въведена по-бързо и по-масово.
 • Подаване на документи по електронен път – 8 предложения. Едно от най-ефективните средства за бърз, удобен и евтин начин за контактуване с администрацията е използването на е-управлението.
 • Премахване на регулаторни режими – 3 предложения. В три от предложенията се предвижда на се премахне по един режим, а в още няколко – режимът да се замени с по-лек. Въпреки това, като се има предвид, че към края на 2012 г. действат близо 750 лицензионни, разрешителни, регистрационни, удостоверителни и уведомителни режима, премахването на едва три звучи крайно недостатъчно. Още повече, че от няколко години намаляването на регулаторните режими е приоритет на правителствата.
 • Намаляване на срокове за предоставяне на услуги – 12 предложения. Намаляването на сроковете за различните административни услуги се постига с търсене на оптимизация, премахване на ненужните документи и етапи от процеса на предоставяне на услугите, използване на електронни услуги.
 • Намаляване на такси – 14 предложения. Според Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност таксите, събирани от административните органи във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност по този закон, се определят по методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им (чл. 7а). За съжаление това правило в много случаи не се прилага на практика, така че е похвално, че се предвиждат стъпки в тази посока.
 • Премахване или облекчаване на различни процедури – 30 предложения. Голяма част от предложенията за съкращаване на процедурите по предоставяне на административни услуги отчитат, че сериозен брой от документите, разрешенията и други изисквания са ненужни и просто оскъпяват и удължават процеса.

Ето и някои интересни мерки от втория пакет предложения за намаляване на административната тежест:

 • Прехвърлянето на собствеността на регистрирани автомобили вече няма да изисква нотариална заверка. Всъщност договорът на покупко-продажба е документът, удостоверяващ придобиването на собственост, така че гражданите и фирмите могат да си спестят плащането на допълнителна нотариална такса. (Мярката е предложена от Асоциацията на вносителите на автомобили).
 • Девет от таксите по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще бъдат намалени. Средното намаление ще е с повече от 60%, тъй като сега таксите не са разходоориентирани (както е изискването по закон) и са високи според изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, която е предложила мярката. Този пример илюстрира част от множеството случаи, когато законът не се спазва и таксите не са разходоориентирани, а се определят според желаните приходи.
 • Отпадане на задължението на работодателите, които нямат промяна в обстоятелствата по осигуряване на безопасен труд, да подават уведомление за това. В момента работодателите, които са подали декларация в Главна инспекция по труда, че осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, могат да не подават същата декларация ежегодно в случай, че няма промяна на обстоятелствата. Да, обаче, в същото време работодателите са длъжни да уведомяват писмено ГИТ, че няма промяна в обстоятелствата. Подобно изискване наистина изглежда като недомислица. Вносителите, Областна администрация Перник и дирекция „Инспекция по труда – Софийска област”, отчитат, че предложението ще спести време и разходи на всички около 104 500 работодатели като същевременно по никакъв начин няма да се отрази върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Предвижда се документите по регистрацията и разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници да се изискват по служебен път, за да не се налага двойна регистрация – през ИА „Автомобилна администрация” и през кмета на съответната община. Още една мярка в тази сфера е да се създаде публичен регистър за издадените от ИА „Автомобилна администрация” удостоверения за регистрация. Това ще доведе както до намаляване на разходите по получаване на разрешение, така и до засилване на контрола.
 • Възможност за издаване на дипломи за образование и на чужд език. Министерството на външните работи прави това предложение с мотивите, че Снабдяването с документ за образование на чужд език не само би улеснило българските граждани по отношение отпадането на редица административни затруднения (преводи, заверки), но би спестило редица финансови разходи за потребителите на тази услуга.

Това са само част от добрите примери за опитите на администрацията да се оптимизира и наистина да заработи в услуга на бизнеса и гражданите си. Мерките за намаляване на административната тежест трябва да продължават да се изпълняват своевременно и смело.

 


Свързани публикации.