Нотариусите отвръщат на кризата

 

Тази седмица на редовното си заседание Министерският съвет гласува актуализиране на нотариалните такси. Най-големите промени обхващат таксата за удостоверяване на материален интерес (при сделките с движимо и недвижимо имущество). На следващата таблица са представени част от новите стойности на таксите, както и изменението спрямо досегашните тарифи.

Промяна на нотариалните такси на някои услуги

Вид услуга

Преди

                      Сега

Изменение (%)

Такса за удостоверяване на материален интерес при сделки с недвижими имоти

Стойност на сделката от 1001 до 10 хил. лв.

15 лв. + 1,5% горница над 1 000 лв.

43,50 лв. + 1,5% горница над 1 000 лв.

190 %

Стойност на сделката от 10 хил. до 50 хил. лв.

28,50 лв. + 1% горница над 10 хил. лв.

178,50 лв. + 1% горница над 10 хил. лв.

526 %

Стойност на сделката над 500 хил. лв.

418 лв. + 0,1% горница над 3 хил. лв.

1628,50 лв. + 0,1% горница над 500 хил. лв.

290 %

Други такси

Удостоверяване на пълномощни и декларации

3 лв.

5 лв.

67 %

Издаване констативен акт за земи и гори

15 лв.

20 лв.

33 %

Полагане на Апостил

2,5 лв.

5 лв.

100 %

Източник: Правителствена информационна служба

Преди изобщо да се замислим за мотивите за предприемане на подобно действие за увеличаване на цени, трябва да се замислим за ситуацията в момента. Кризата сериозно засегна пазарите и единственото логично решение е намаляване на цените за запазване на клиентите и търсенето на услугите, включително тези на нотариусите. Получава се, че след като 10 години нотариалните такси не са променяни, гилдията настоява за тяхното увеличение именно по време на криза. Всъщност, един от мотивите за увеличаването на таксата е фактът, че тарифата не е променяна през последните 10 години. Този мотив звучи доста абсурдно, тъй като сам по себе си не изисква промяна, а и най-скъпите нотариални услуги са обвързани с цената на имотите, тъй като за удостоверяване при сделки с недвижимо имущество, например, таксата на нотариусите се формира и от стойността на сделката, варирайки от 0,1 до 1,5 %.

Изобщо, определянето на таксите лишава сектора от един важен елемент на свободната конкуренция и ощетява както предлагащите, така и търсещите услугата. В същността си все пак нотариусите действат като всички други участници на пазара, а фактът, че са „набедени" за лица, изпълняващи публична функция спира развитието им и притъпява стимулите за по-ефективна дейност. Принудителното сдружаване нарушава принципите за равнопоставеността и тези на пазарната икономика, където броят на предлагащите, цената и качеството се определят от търсенето, достигайки равновесие. Със задължението да членуват в камара нотариусите:

  • не могат да започнат работа без да са одобрени от някого (различен от пазара),
  • не могат да работят, ако не платят на някого,  
  • не могат да оперират, ако няма свободно място (което не се определя от пазара),
  • не могат да определят цената на услугата си,
  • не могат да определят работното си време и
  • не могат да наемат всяко помещение, което им е удобно, защото някой е спуснал изисквания. 

Тук трябва да се спомене, че няма нито едно доказателство, че по-силните регулации и по-високите цени са свързани с по-ефективна работа и по-добро качество.


Свързани публикации.