Ниската заетост спъва възстановяването на европейската индустрия

Публикуваният през тази седмица месечен доклад на Европейската комисия за възстановяването на европейската индустрия обособява високата безработица като една от основните пречки пред по-бързото възстановяване на сектора.

Безработицата в ЕС продължава да е висока – 9,3% за май месец, което е с едва 0,3процентни пункта по-ниско от средното за 2010 г. ниво от 9,6%. В сравнение с година по-рано безработицата се е понижила в деветнадесет страни-членки на ЕС и се е увеличила в осем. Най-забележителен спад се наблюдава в Естония (от 18,8% на 13,8%), Латвия (от 19,9% на 16,2%) и Германия (от 7,2% на 6,0%). Увеличаването на безработицата в Гърция за същия период е от 11,0% на 15,0%, а тази в България се покачва с 1,1% до 11,2%. Страните с най-ниски нива на безработица в Европа са Холандия (4,2%), Австрия (4,3%) и Люксембург (4,5%). Най-много са безработните в Испания – 20,9%. Според доклада да ЕК, броят на безработните европейци през май е бил над 22,4 милиона.

За първото тримесечие на 2011 г. се виждат повишение за заетостта в индустрията и услугите, но заетите в строителството са отбелязали спад от 1,1% спрямо предходното тримесечие.  Преобладаващата част от новосъздадените работни места, обаче, са за временна или почасова заетост, което буди опасения относно устойчивостта на възстановяването на пазара на труда и нагласите на бизнеса. Заетостта в преработваща промишленост е с 0,6% по-висока в сравнение със същия период на миналата година, но предварителни данни от Евростат сочат, че средната продължителност на  работното време на заетите в тази сфера е с 9,5% по-малко от пика на този показател през първото тримесечие на 2008 г.

Развитие по сектори

Възстановяването на европейската индустрия протича с различен интензитет в различните страни-членки на ЕС. Въпреки че в някои държави като Полша, Белгия, Естония и Словакия обемът на производството вече надхвърли предкризистните нива, повечето държави са все още далеч от достигането им. През април обемът на преработващата промишленост  в Европа е с 15% над най-ниската точка на цикъла през април 2009 г., но остава с 8% под високите резултати от февруари 2008 г. И през второто тримесечие на 2011 г., основен стимул за възстановяването на производството остава износът.

Индустриалното производство през април 2011 г. бележи най-силен ръст в Естония (31,8%), Латвия (13,7%), Швеция (10,5%) и Германия (9,9%). Най-сериозният спад е в Гърция (-10,7%). Изключително бавно е възстановяването и на строителната индустрия. Според доклада на ЕК, строителството в България се е свило с 22,8% през последната година (април 2011 г. спрямо година по-рано), като единствено в Словения данните са по-неблагоприятни    (-27,3%). На годишна база строителството в ЕС се е свило с 1,2% през април, след отбелязан вече спад от 2% през март.

Бавното възстановяване на европейската икономика е една от основните причини, които ЕК посочва като определящи за забавения ръст търговията в рамките на ЕС. За последните 3 месеца до месец март, обемът на търговията в рамките на ЕС бележи 15% ръст, докато  износът на стоки за трети страни нараства с 29% само за последните три месеца.

В доклада на ЕК се обръща внимание и на постепенното забавяне на положителните тенденции в туристическата индустрия, след силното начало на 2011 г. Посочва се, че повишаването на цените на енергийните суровини ще окаже директно въздействие върху сектора, тъй като е обвързано както с разходите за транспорт, така и с наличните средства на туристите. Очаква се броят на нощувките на туристи в страните-членки на ЕС да нарасне с 2,6% през 2011 г. и 4% през 2012 г.


Свързани публикации.