Настанените в старчески домове намаляват, но все още има недостиг на места

Статията е по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”*

Министерството на труда и социалната политика потвърди идеята за закриване на старческите домове и деинституционализацията на услугите за възрастни хора. Изявлението идва след поредните остри критики на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание относно третирането на хората в домовете. Докладът на ИПИ „Оценка на потребностите от социални услуги на местно ниво“ вече разгледа подробно характеристиките и алтернативите на социалните грижи от резидентен тип.

Получените от ИПИ (по ЗДОИ) данни от Агенцията за социално подпомагане (АСП) представят най-актуална картина на обхвата на институциите за настаняване – към месец декември 2021 година. Тук се спираме конкретно на държавните домове за стари хора.   

И през 2021 г. по делегираните от държавата дейности действат 82 дома за стари хора, разпределени в 73 общини като във всяка област има поне един. Към края на годината капацитетът за настаняване е 5598 места, заетите места са 4098, а чакащите – 892. На теория свободните места стигат за всички чакащи, но прегледът им по отделните домове показва сериозни разлики в недостига. Така например в дома за стари хора в Добрич местата са 115, настанените – 96, а чакащите – 167, т.е. повече и от капацитета, и от заетите места. По подобен начин стои въпросът и в дома в Русе с капацитет 234, настанени 179 и чакащи – 142 и в този в Велико Търново с капацитет 134, настанени 98 и чакащи 101 души.

Разпределението по общини показва големия относителен брой на настанените в домове за стари хора в някои общини в района на Габрово и Велико Търново, както и в някои в периферията на страната – често в райони със сравнително застаряло население.

 

|Интерактивна версия на картата|

 

През последните две години се наблюдава спад на настанените, а през 2021 г. чакащите също намаляват значително, въпреки че отново са над 20% от заетите места. Вероятно една от основните причини за този спад е разразилата се пандемия и повишената смъртност, която засегна най-вече възрастните хора, а в медиите постоянно излизаха съобщения за огнища на COVID-19 в старческите домове в страната. Друго обяснение е и спадът на желанието за настаняване в дом при толкова голям риск. Тази ситуация е още един аргумент за разширяване и популяризиране на социалните услуги за грижа в домашна среда, които са по-ефективна и ефикасна алтернатива на настаняването в институции.         

 

*Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).


Свързани публикации.