Многонеотговорени въпроси за магистрала „Тракия“

 

Според изказвания на представителите на правителството, договорът за концесиониранена магистрала “Тракия” се очаква да бъде подписан съвсем скоро. Цялата процедурабеше проведена без търг или конкурс при изключителна непрозрачност (повече).Това ни дава повод да представим списък с въпросите, на които правителствотоби следвало да отговори преди да се стигне до сделка:

1/ Защо нямаше конкурентна процедура за избор на концесионер? Без такавапроцедура на практика е невъзможно да се каже, че е приета най-изгоднатаоферта (при най-добро съотношение между разходи и ползи). По-скоро е логичнода предположим, че липсата на конкуренция е създала стимули за максималнозавишаване на цената от страна на концесионера.

2/ Не ясно точно какви са ангажиментите на държавата за гарантиране натрафик и плащане на субсидии. Единствената информация по въпроса е от изказванияна политици в медиите, които си противоречат. Все пак ще се харчат паритена данъкоплатците, така че цялата конфиденциалност е абсолютно нелогична.

3/ В продължение към предишния въпрос. Какво ще се случи, ако предвидениятминимален трафик въобще не се достигне за целия срок на договора от 35 години?Ще продължи ли държавата да плаща за минимално гарантиран трафик през целиясрок на договора?

4/ Ще има ли държавна гаранция за заемите, които ще взима концесионерът.Ако да, би следвало да се съобщят на обществото точните параметри. Ако седадат държавни гаранции и за АЕЦ “Белене” държавно-гарантираният дълг щенарасне главоломно.

5/ Какво е участието на различните компании (най-вече на двете държавни)в компанията концесионер?

6/ В пресата имаше данни, че ако строителството закъснее ще се плащат глобимежду 10 и 80 хиляди евро на ден. Тъй като част от концесионера са държавникомпании, то се получава така че част от плащането ще бъде от държавни компаниикъм държавата. Би трябвало още от началото да се знае, какъв процент отвъзможната неустойка ще се дължи от различните фирми.

7/ Не се знае каква ще бъде неустойката, ако държавата реши да прекратидоговора. Това е много важно, защото договорът може да се окаже невъзможенза прекратяване.

8/ В пресата отново се обявяват суми от порядъка на 4 млрд. евро, коитосе очаквало да спечели държавата. Без пояснения, това звучи като добро пожелание.Говори се че някакви приходи ще се делят в съотношение 60:40 в полза надържавата, като не става ясно точно за кои приходи и за кой период стававъпрос.

9/ Не е направен анализ на очакваните разходи и ползи от проекта, койтоби следвало да включва сравнения с подобни проекти (най-вече в Източна Европа).Подобен анализ би трябвало да оцени сумата на разходите към тази на ползитеи да покаже дали въобще да се сключва договор. Направо странно е че такъвогромен проект, с продължителност от 35 години ще се подпише без да се представипред обществото анализ на икономическата му целесъобразност.

10/ Последен въпрос, който донякъде обединява предишните. Защо проектодоговорътне се публикува в Интернет, така че всеки да може да го види? Претендирасе за отчетност и прозрачност, а такива мащабни и значими за обществотодоговори се сключват абсолютно непрозрачно и безотчетно.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.