Много от компаниите, собственост на министерството на транспорта работят на загуба

Институтът за пазарна икономика винаги е поддържал становището, че държавата и нейните институции трябва да гарантират безпроблемното и възможно най-бързото протичане на стопанските процеси на конкурентна основа, а не да участват в тях от страна на предлагането. Всепризнато е, че всеки изхарчен от държавата лев се инвестира и управлява по-неефективно, отколкото ако това прави една частна компания. Бидейки управлението на ресурсите по-неефективно в държавния сектор, отношението качество-цена е по-ниско, отколкото това в частния, поради което потребителите са по-малко склонни да потребяват произведената от държавата продукция(1). Това от своя страна резултира в по-лоши финансови резултати на управляваните от държавата предприятия – нетна загуба (която трябва да се покрие от бюджета или със заем) или ниска печалба, ограничаваща възможностите за реинвестиране и бъдещо развитие.

Доказателство за горните разсъждения са финансовите резултати на някои държавни предприятия и дружества, в които Министерството на транспорта е мажоритарен собственик:

Таблица 1

Дружества на загуба

Общо загуба за 2003 и 2004 г. ( в хил. лв. )

1.Пристанище Бургас ЕАД

5 307

2. Пристанище Варна ЕАД

856

3. Пристанищен комплекс Лом ЕАД

93

4. БМФ ЕАД

26 974

5. ДП ТСВ

2 690

6. НК ЖИ

16 989

7. БДЖ ЕАД

28 369

8. ТДКЦ Русе ЕООД

77

9. ТДКЦ Бургас ЕООД

132

10. ТДКЦ Стара Загора ЕООД

69

Общо загуба (хил. лв.)

81 556

Нетна загуба (хил. лв.)

38 990

Източник: Министерство на транспорта – http://www.mtc.government.bg/page.php?category=177&id=472

От обявени общо на страницата на министерството финансови резултати за 25 дружества, 10 от тях (40 % от общия брой) са били на загуба за една от двете или и за двете посочени години. Към тях с основание могат да се добавят летище Стара Загора (1000 лв. печалба за двата периода) и летище Русе (нулев финансов резултат), с което делът на работещите на загуба или изобщо неработещи предприятия достига почти 50 %. Освен посочените дружества, отчетните данни за някои от останалите показват, че през втория период реализираната от тях печалба намалява, т.е., при общ положителен ръст на икономиката, тяхната конкурентоспособност намалява с времето и е вероятно, рано или късно те също да преминат в отрицателния сектор.

Само пряката загуба за бюджета (т.е. за всички, които плащат данъци), измерена чрез акумулираната отрицателна печалба възлиза на над 81,5 милиона лева. Ако се приеме, че при положителен финансов резултат всички средства се превеждат на бюджета, нетната загуба е “само” около 40 милиона лева.

Освен пряката загуба на финансов ресурс трябва да се има предвид и поне следните отрицателни ефекти (разходи):

  • По-ниската ефективност при управлението на ресурсите от тези фирми намалява ефективността в икономиката като цяло

  • Заетите в тези дружества страдат от по-голяма несигурност за бъдещето и по-ниско заплащане

  • Пропуснати са ползи от потенциално по-доброто управление на ресурсите от частния сектор

  • Не са получени приходи в бюджета от приватизация

Отчитането на тези допълнителни разходи, по-пълно представя негативните ефекти от неприватизирането на тези дружества.

Кратко преглед на компанията с най-лошите финансови резултати – “БДЖ” ЕАД

За първите девет месеца на 2005 г. загубата на БДЖ е над 26 млн. лв.(2), което е с около 8 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2004 г. Загубите на компанията за последните няколко години надхвърлят 100 млн. лева. Собственият капитал на дружеството като процент спрямо активите му е малко над 3 %, т.е. компанията реално не разполага със собствени средства и работи с чужди, на кредит. Обслужването на тези задължения в бъдеще ще представлява допълнителен товар, който или ще намалява печалбата (ако такава случайно се появи), или ще увеличава загубата – съответно парите от бюджета, които ще трябва да се отделят, за да не се стигне до фалит. Краткосрочните пасиви превишават с над 77 млн. краткосрочните активи – компанията е в сериозна ликвидна криза.

Тенденциите:

За последните 15 години (1990-2005) превозените пътници са намалели с над 67 %, а изминатите пътникокилометри с почти 70 %. За същия период превозените товари са намалели с около 68 %, а тонкилометрите с над 63 %. Средногодишно дейността на компанията се е свивала с около 4-5 %, което е ясен показател, че в този си вид и на тази цена предоставяните услуги са неатрактивни за потребителите. Не считаме, че са налице предпоставки негативната тенденция да се промени.

Министерството на транспорта осъзнава всичко това. Наскоро се появи идеята да бъде обявена обществена поръчка за извършването на финансов анализ на компанията, който да покаже кои са слабите и кои силните страни. Тук накратко това беше представено.

Изходът е само един – БДЖ и останалите държавни компании да бъдат приватизирани или най-малкото тези техни дейности, които работят постоянно на загуба. В случай, че никой не прояви интерес към тях като обособена цялост (което за някои от тях не би било нелогично предвид губещото им положение) трябва да се опита да се продадат само тези активи, които все още може. Това би било целесъобразно най-малкото защото по този начин в бъдеще тези предприятия няма да имат възможност да губят средства, които принадлежат на други.

 

 

 

–––––––––––

(1) Става въпрос за случаите, в които потребителите имат избор, т.е. държавата не е монополист. При монопол разходите за обществото като цяло са още по-големи.

(2) Източник: “БДЖ” ЕАД – http://bdz.creato.biz/bg/aboutstats6

 

 

 

   


Свързани публикации.