Матурите по чужди езици– по-малко явили се и по-ниски средни оценки през 2022г.

В поредица от анализи представяме резултатите от различни държавни изпити на общинско ниво, като днес обръщаме поглед към матурите в 12-ти клас по четири чужди езика – английски, немски, испански и френски.

Сред избираемите държавни зрелостни изпити този по английски език е най-предпочитан от дванадесетокласниците. Броят на явилите се през 2022г. са 11 790, което е над една четвърт от всички завършващи. Интересът към останалите чужди езици е доста по-слаб, което би могло да се обясни с факта, че те се изучават задълбочено в доста ограничен брой училища в страната. На матура по немски език са се явили 679 ученици, по френски – 290, а по испански – едва 207, или общо 1176, което е по-малко от положилите изпитите по биология, география или математика. И при четирите матури се наблюдава понижение в броя на явилите се спрямо 2021г., когато изпит по английски език са държали 12 332 зрелостници, по немски – 810, по испански – 263, а по френски 325, като тези изменения са сходни до спада на общия брой на зрелостниците. Предвид че тези четири матури са избираеми, далеч не във всяка община има участие в тях. Например изпитът по английски, макар и да е най-популярен сред избираемите, се полага само в 124 общини. Регионалното присъствие на другите три матури е далеч по-слабо – ДЗИ по немски език се държи едва в 33 общини, по испански – в 19, а по френски – само в 14.

Средният резултат по английски език за страната е „Много добър“ (4,91), което е понижение спрямо оценката от миналата година – 5,17. Най-високи са оценките в общините Долна баня (6,00), Генерал Тошево (5,86), Кирково (5,81), Тервел (5,67) и Пещера (5,66), но тези резултати са отразяват успеха на всеки от единствените явили се във всяка от въпросните общини ученици, , като само в Тервел учениците са двама. Най-ниски са оценките в Исперих (2,92), русенската община Бяла (3,20), Момчилград (3,45), Костенец (3,50) и Провадия (3,78), като във всяка община са се явили по поне 20 ученици. Прави впечатление фактът, че средната оценка е с почти единица по-висока от тази по БЕЛ, както и че най-слабите резултати все пак са значително по-високи от тези по български език, където се наблюдаваха немалко общини със среден резултат „Слаб“ (2).

Сред по-големите градове най-добре по английски език се представят Бургас (567 явили се със средна оценка 5,25), Варна (920 явили се, оценка – 5,13), Стара Загора (250 явили се, оценка – 5,12), Русе (316 зрелостници, оценка – 5,11) и Благоевград (283 ученици, оценка – 5,09). В столицата зрелостен изпит по английски са положили 3094 завършващи, а средният им резултат е 5,06. Както и преди сме коментирали, големите градове обикновено се намират близо до средата на класацията, заради високия брой явили се ученици, който балансира крайния резултат.

 

Интерактивна версия на картата

Средният резултат по немски също спада – от „Много добър“ (5,24) през 2021г. до 4,97 през 2022г. Най-добре се представят общините Крумовград (двама явили се, оценка 5,62), Сандански (един явил се, оценка – 5,60) и Казанлък (един явил се, оценка 5,58), а най-слабо – Велинград (един явил се, среден резултат – 4,04), Шумен (28 явили се, оценка – 4,07) и Велико Търново (25 явили се, оценка – 4,22). Най-слабите резултати по общини са по-високи, отколкото по английски език, което би могло да се обясни с факта, че предметът е по-рядко изучаван и вероятно се явяват само ученици, които се чувстват добре подготвени.

Голям спад бележи средната оценка по испански език – през 2022г. тя е 4,94, а през 2021г. – 5,38. Най-добре тук са се представили общините Кърджали, Кюстендил и Сандански, като във всяка се е явил по точно един ученик, но всеки е с пълна шестица. В дъното на класацията стоят две общини със слаби оценки – Етрополе (2,00) и Благоевград (2,62), като и в двете има едва по двама ученици, положили изпита. След тях се наблюдава скок – Смолян със средна оценка 3,64, а след това Дупница (4,40). Явилите се в Столична община са 106, или половината от избралите матура по испански в цялата страна, а средният им резултат е 5,12.

Средната оценка по френски език за 2022г. е „Добър“ 4,22, което е с цели 82 стотни по-ниско от миналогодишния резултат. Тук оценките варират от 5,98 (постижение на единствения явил се от Кърджали) до 4,05 в Пловдив, където обаче цели 40 ученици са положили изпита. Значително участие в матурата по френски на практика има само столицата – 178 ученици или 61% от явилите се в цялата страна – като техният среден резултат е 4,15.

 

Интерактивна версия на картата

Резултатите от матурите по чужди езици не са особено изненадващи предвид структурата на учебните програми у нас. Английският език, който се изучава сравнително интензивно в повечето училища, при това за продължително време, и който е силно застъпен в медийното съдържание, консумирано от учениците, се оказва най-предпочитаният предмет за избираемия държавен зрелостен изпит, а оценките са сравнително високи. От друга страна немският, френският и испанският език имат силно присъствие в ограничен брой учебни заведения и съответно биват избрани като предмет за втора матура от малко на брой ученици, предимно в големите градове и най-вече  – в столицата.


Свързани публикации.