Матури 2018: резултатите на по-слабите области се влошават

Първите резултати, обявени от МОН след провеждането на тазгодишните зрелостни изпити, бяха обнадеждаващи – обявената средна за страната оценка Добър 4,24 сочи към подобрение спрямо предишната година, когато оценката беше Добър 4,22. Чувствително е намалял и делът на учениците, които не са издържали изпита при първото си явяване. Резултатите по области обаче рисуват доста по-различна картина – в нито една от тях няма подобрение спрямо миналата година, което от своя страна сочи към грешки в изчислението на средната за страната стойност.

Резултати от матурите по БЕЛ по области

– виж пълна карта –

Картата показва средната оценка на държавния зрелостен изпит по български език и литература(БЕЛ) в 28-те области на страната. Спираме се единствено на този изпит, тъй като той бива полаган от всички зрелостници и предлага сравнима оценка на тазгодишните им постижения. Разпределението на средните оценки на областно ниво не е изобщо изненадващо – традиционно в повечето области оценките са много близки до Добър 4, като няколко области като София-столица, Пловдив, Варна и Смолян постигат чувствително по-добри резултати спрямо останалите.

Динамиката на средния резултат по области е представена в графиката по-долу. Няма област, в която средната оценка да се подобрява тази година. Темпът на влошаване, обаче, е далеч от равномерен. Спрямо 2017 г, най-малко спадат резултатите в Бургас – с 4 стотни, и в Габрово – с 5 стотни. От другата страна застават Ямбол и Шумен, където средната оценка е спаднала с цели 32 стотни, както и Софийска област, където спадът е с 31 стотни. Ако продължи тенденцията, която се наблюдава през последните няколко години, поне две области – Ямбол и Кърджали, са заплашени догодина да имат среден успех „Среден“ вместо „Добър“, тъй като оценката им ще падне под 3,50.

Дял на слабите оценки по области

През 2018 г. изглежда няма значителна връзка между средния успех на матурата по БЕЛ и дела на учениците, които не са я издържали. Въпреки че и по този показател най-зле се представят областите Ямбол и Кърджали с над 15% скъсани, интересни са дяловете на неиздържалите в областите Плевен и Силистра – малко над 10%. Като цяло обаче няма изненади и тук – в столицата практически всички явили се успяват да издържат матурата, но в много области значителна част от учениците се провалят. Този показател, съчетан с чувствителните разлики в средната оценка,насочва вниманието към сериозните неравенства в качеството на предоставяното образование (ако, разбира се, приемем, че към момента матурите и външните оценявания са единственият редовен и обективен измерител за резултати и качество на обучението).

– виж пълна карта –

Добрата новина тази година идва от дела на слабите оценки на зрелостния изпит, който намалява във всички области. Подобно на средната оценка, и тук динамиката не е хомогенна – докато в Пазарджик делът на скъсаните е намалял с над 5 процентни пункта в сравнение с 2017 г., в Ямбол, Кърджали и Бургас – с над четири пункта. Областите, където спадът е по-незначителен, са най-вече такива, в които скъсаните вече са много малка част от общия брой явили се ученици. Тазгодишното обръщане на тенденцията към ръст на дела на неиздържалите матурата в редица области може да се дължи на по-добро съблюдаване на повишените мерки за сигурност, въведени преди няколко години, или като цяло по-голям брой лесни въпроси, което помага за покриването на минималните изисквания. Във всички случаи, необходимо е да изчакаме поне още година, за да установим дали спадът на дяла на слабите оценки е устойчива тенденция или особеност на тазгодишния зрелостен изпит.

Проблемът с изчислението на средната оценка

Между оценките по области и националната средна стойност има видимо разминаване. Въпреки че в нито една от областите няма увеличение на оценката спрямо миналата година, според МОН средната за страната оценка се е повишила с около десет стотни. Това, разбира се, е статистически невъзможно. Тази година обаче изглежда подходът към изчислението на средната оценка отново е различен. Докато през 2017 г. като средна за страната оценка беше представена просто аритметичната средна стойност от резултатите на областите, без да се отчита неравният брой ученици в тях (което доведе до подценяването ѝ), то тази година подходът е друг.

Като цяло не става ясно как се достига до представената средна оценка от 4,24 на матурата по БЕЛ. Ако беше приложен миналогодишният подход, то тя би следвало да е 3,95 благодарение на резкия спад в някои области, описан по-горе. Изчисление, което не взема предвид оценките под 3,00, от своя страна, би довело до чувствително по-висока средна оценка – 4,35. В крайна сметка, за целите на тази статия (и графиката на динамиката по-горе) приемаме, че реалната средна за страната оценка е средната на тази на областите, претеглена спрямо броя явили се ученици в тях, или Добър 4,06 според изчисленията на ИПИ. Освен че тази стойност е с почти 20 стотни под обявената от МОН, тя е от значение и за тенденцията, тъй като сочи значителен спад спрямо миналата година, когато тя (изчислена по същия метод от ИПИ) беше Добър 4,22, и на практика бележи най-слабият резултат от началото на провеждане на зрелостните изпити насам.

Следващ опит за изчисление на средната за страната оценка може да бъде направен едва когато бъдат публикувани отворените данни за резултатите от зрелостните изпити на ниво училище. Засега можем единствено да приемем, че тази година средната оценка е намаляла чувствително спрямо предишните.

В заключение

Резултатите от майската сесия на матурите по БЕЛ навеждат на няколко важни извода. На първо място, значителните неравенства в качеството на училищното образование остават видими. Обратно, по-бързият спад на резултатите в областите с традиционно по-слаби постижения говори за тяхното задълбочаване. Добра новина е спадът на дела на слабите оценки, но засега е рано да се говори за дългосрочна тенденция. Остава открит и въпросът с изчисляването на средната за страната оценка от страна на МОН и сериозните опасения, че не се използват правилните за такъв тип изчисление формули (било то умишлено или не).


Свързани публикации.