Малко икономическа статистика

 

През седмицата беше дискутирано изследване на развитието на брутния вътрешен продукт (БВП) и заплатите за периода 2000 – 2005 г, разработено от Българската стопанска камара (БСК). По този повод тук ще представим данни, които може би в известна степен се различават от тези БСК. За целта използваме информация от страницата на Националния статистически институт в интернет (1), която се обновява всеки ден и това предполага, че данните в нея са най-актуалните. Тези данни по принцип подлежат на ревизия така че би трябвало да се следи внимателно кога са публикувани и дали не са налични по-нови такива.

Първият показател, който ще разгледаме, е оценката за производителността на труда. Това би могло да стане приблизително чрез използването на оценка чрез БВП на един зает в икономиката, което обаче, има твърде много недостатъци от методологична гледна точка. По тази причина е по-добре да се използва брутната добавена стойност (БДС) на един зает в частния сектор за да се избегне проблемът с оценката на добавената стойност в публичния сектор. Тя би могла да се прецени много трудно, тъй като по същество това, което се прави в него, е преразпределяне на стойността, създадена в частния сектор. Все пак, за да сме полезни и на хората, които не споделят това виждане, ние предлагаме собствено изчисление на данните за БВП на един зает.

Друго възможно подобрение на този показател е той да се отчита според реалния БВП или реалната БДС, тъй като, въпреки че инфлацията в България е в рамките на едноцифрените числа, тя влияе в голяма степен на номиналния размер на този показател, като изкривява преценката за неговото развитие.

В таблица 1 представяме резултатите от изчисленията, а в таблица 2 – нарастването на показателите спрямо предходната година. Виждаме, че през целия период тенденцията е към покачване на стойностите, като естествено при отчитане на реалните величини (при база 2000 г.) растежът е значително по-нисък, като достига пик през 2001 г. поради едновременното намаление на официалната заетост и увеличението на производството, като след това се понижава.

Следващият показател, който ще разгледаме, е средната заплата за страната. Тук отново трябва да се прави разлика между номиналния и реалния и размер (изчислен според индекса на потребителските цени) за периода. Данните са посочени в таблици 3 и 4, като източникът отново е страницата на НСИ и собствени изчисления.

Нарастването на средната реалната заплата за разгледания период от 2000 до 2004 г. е около 8.8%, тоест по около 2.1% годишно. Това нарастване е по-малко отколкото прираста на показателя реален БВП на един зает или реална БДС на един зает (съответно 15.2% и 14.6%), които биха могли да се използват като приближение на производителността на труда. Тук се опитваме да сравняваме реални величини (тоест след отчитане влиянието на инфлацията), които всъщност имат значение както за хората, които получават доходите си във вид на работна заплата, така и за работодателите, за които е важен резултатът от използването на наемния труд.

Следователно, ако се базираме върху официалните данни, темпът на нарастване на заплатите изостава от този на избраните показатели за производителност на труда. Тоест притесненията, че тенденцията е противоположна и възможните последствия от това, са неоснователни.

Това обаче, не означава, че българската икономика се развива без проблеми. Стопанският растеж през 2005 г. достигна стойности над 6%, но остава открит въпросът как този растеж не само да се запази за по-продължителен период от време, а и да се ускори. Съществуват примери за страни, които успяват да постигнат и поддържат двуцифрен темп на растеж, което за сравнително кратък период им позволява да повишат значително равнището на доходите и на благосъстоянието си. Тези страни следват целенасочено политика на разширяване на стопанската свобода, като по този начин създават повече стимули за гражданите за предприемачество и труд, както и повече възможности за спестяване и продуктивни инвестиции. За съжаление, през своите първи сто дни настоящото правителство не показа решително, че е склонно да поеме по този никак не лесен път. А това означава просто, че българите ще продължат да бъдат бедни още дълго време.

 

Таблица 1: Избрани показатели (лв.)

 

2000

2001

2002

2003

2004

БВП на 1 зает

9573

11008

11803

12190

13007

БВП по цени от 2000 г. на 1зает

9573

10319

10664

10772

11032

БДС на 1 зает

8479

9766

10412

10666

11273

БДС по цени от 2000 г. на 1зает

8479

9123

9436

9505

9716

 

Таблица 2: Промяна в избранипоказатели спрямо предходната година

 

2000

2001

2002

2003

2004

БВП на 1 зает

 

15.0%

7.2%

3.3%

6.7%

БВП по цени от 2000 г. на 1зает

 

7.8%

3.3%

1.0%

2.4%

БДС на 1 зает

 

15.2%

6.6%

2.4%

5.7%

БДС по цени от 2000 г. на 1зает

 

7.6%

3.4%

0.7%

2.2%

 

Таблица 3: Средна работна заплата (номинална)

 

2000

2001

2002

2003

2004

Общо

<spanstyle='fo


Свързани публикации.