Линията на бедност като алтернатива на ГМД

 

Статията е по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”*

През миналата седмица анонсирахме, че Министерство на труда и социалната политика (МТСП) подлага на обществено обсъждане проект на закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане (ЗСП). Водещото в предложените промени е отпадането на т. нар. гарантиран минимален доход (ГМД), който служи като база за определяне на социалните помощи, и заменянето му с линията на бедност за съответната година. Промяната е важна за българския модел на социално подпомагане и затова е нужно да погледнем по-внимателно към предложените текстове.

На първо място нека уточним, че ГМД на практика се споменава само на едно място в ЗСП, където се залага като база за определяне както на възможността едно лице или семейство да получи подпомагане, така и на размера на отпусканата социална помощ, след което се препраща към подзаконовата нормативна рамка. Реално с акт на Министерски съвет се определя размерът на ГМД – към момента 75 лв., а с Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане се разписват всички останали детайли по модела. Именно в правилника се залагат коефициентите за определяне на диференцирания минимален доход (на база ГМД), който реално определя размера на месечната помощ за лицата и семействата.

Това е важно, тъй като замяната на ГМД с линията на бедността изисква сравнително малка промяна в закона – само в една алинея на чл. 12 от ЗСП, но много по-сериозни промени в подзаконовата нормативна рамка и конкретно в Правилника за прилагане на ЗСП. Към момента предложението на МТСП само задава рамката на реформата – ГМД ще се замени с линията на бедността, но липса предложение, нито е описано подобно в мотивите за законопроекта, по отношение на правилника. С други думи, Народното събрание само ще гласува принципната промяна на модела, но детайлите ще се изготвят допълнително от МТСП и новите правила ще бъдат в сила от 2023 г.

Промените в месечните помощи не са изненада, тъй като 1) системата у нас е силно рестриктивна и има много ниско покритие и 2) получава сериозни критики от Европейската комисия и промяната по отношение на месечните помощи и ГМД е условие по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Затова и през лятото на 2021 г. служебното правителство гласува промени в коефициентите, които се прилагат спрямо ГМД, така че да се разшири обхватът на системата. Тези промени бяха плахи и по-скоро отчитаха дейност, отколкото да дадат реален резултат по отношение на покритието. Позицията на ИПИ от миналата година ясно описва дебата и направените промени от служебното правителство.

Сега се прави заявка за по-дълбока промяна, но тя отново не е гарантирана. Замяната на ГМД с линията на бедността не води автоматично до по-голям обхват. Отново ще се прилагат коефициенти към новата база, което означава, че решението за обхвата ще остане отворено. Съдейки по предвидения бюджет в мотивите на законопроекта, засега изглежда се предвижда увеличение на броя на бъдещите получатели на помощи. Това е в посока на предложението на ИПИ – за двойно увеличение на ГМД, а не игра с коефициентите. Тепърва обаче ще видим до каква степен ще се постигне разширяване на обхвата, както и дали няма да има по-сериозна промяна в относителната тежест на коефициентите – тоест по-целенасочено увеличение на подпомагането на конкретни рискови и уязвими групи.

Всички тези въпроси ще останат за обсъждане и след гласуването на парламента. Единственото сигурно е, че ако се възприеме тази промяна, то актуализацията на доходния критерий за месечните помощи ще става автоматично всяка година с промяната в линията на бедността, без да има нужда да се пипат постоянно коефициентите. Това е добра новина, тъй като една от причините за ниския обхват на системата в момента е много дългият период, в които ГМД почти не беше изменян и изостана чувствително от другите измерители (заплати, пенсии и т.н.) на доходите в страната.

 

*Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).


Свързани публикации.