Либерализиране на пазара на труда и подобряване на бизнес средата като алтернатива на „активните мерки за борба с бедността

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

В края на изминалата седмица екип на Световната банка представи в София резултатите от актуализираната оценка на бедността в България. Основно място в изследването заема състоянието на пазара на труда, от която част представяме основните изводи и препоръки към политиката.

Изводи за сегашното състояние на пазара на труда в България:

1. Безработицата (официално регистрираната) е значителна и с дълга средна продължителност. Големият брой на хора, които губят работа, е основно причинен от интензивното преструктуриране на съществуващи фирми. Работните места намаляват във фирмите с по-ниска производителност и се увеличават в нови и разрастващи се фирми с по-висока производителност.

2. Излизащите от групата на безработните са малко поради три основни причини. Първо, това е недостатъчният ръст на нововъзникващи фирми. Делът на новосъздадените малки фирми в заетостта в България е значително по-малък от този във водещите страни в преход. Той е съвсем малко на емпиричния праг от 40%, който показва колко е необходимата критична маса нови предприятия за устойчив икономически растеж. Сравнително ниския дял на новите фирми в заетостта намеква за бариери пред влизането и неблагоприятна бизнес среда, при положение че макроикономическите условия са добри след стабилизацията през 1997г. Второ, малкият обем на нови назначения вероятно отразява липса на гъвкавост на трудовия пазар. В общи линии пазарът на труда в България е гъвкав и съществуващите ограничения са скромни, което се доказва от сравнително високия оборот на работни места. Обаче някои регламенти вероятно възпрепятстват създаването на заетост. Сред тях са сравнително високите разходи по освобождаване на работник и МРЗ. Сегашните нива на МРЗ (около 40% от средната заплата) вероятно пречат на назначаването на ниско квалифицирани и неопитни работници в най-стагниращите райони на страната. Сред като МРЗ надмина „безопасното“ ниво от 1/3 от средната, сега има опасност тя да задържи известен брой хора безработни. Накрая, преструктурирането на бившите държавни фирми е в основата на структурната безработица – несъответствия (в уменията и в пространството) между освобождаваните работници и разкриваните нови работни места.

Как да се намали безработицата – принципни съвети към политиката:

1. Приоритет трябва да е подобряването на бизнес средата. Съществуващите бариери пред влизането нови фирми и растежа на съществуващите трябва да бъдат премахнати, за да се стимулира развитието на по-производителните сектори и компании в икономиката. Създаването на приятелска за бизнеса среда включва създаването на прозрачни правила на играта, дерегулация, по-малко произволна власт в ръцете на бюрокрацията, по-малка данъчно-осигурителна тежест.

2. Пазарът на труда може да стане по-гъвкав чрез реформа, която се базира на два основни принципа: (1) дерегулиране на трудовите отношения чрез поправки в Кодекса на труда; (2) децентрализиране на колективното трудово договаряне, като се засили договарянето на ниво индивидуална фирма.

Конкретни препоръки към трудовото законодателство:

1. Премахване на ограничението трудови договори с фиксиран срок да могат да се подновяват само веднъж.

2. Премахване на разпоредбите, който забраняват да се работи извънредно; премахване на годишния лимит на допустими извънредни работни часове; намаляване на премията за извънреден труд до 25% от базовата заплата, което в синхрон в европейските стандарти.

3. Въздържане от по-нататъшно увеличение на МРЗ.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.