Кратък коментар на новото издание на АИАП

От месец февруари Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП) започнапубликуването на ново издание, озаглавено “Българската икономика: състояниеи перспективи”. То има за цел да представи 4 тримесечни и един годишен обзорна икономиката през предходния период и прогноза за следващия.

Като цяло първият брой показва един стандартен анализ за развитието настопанството. Идеята за това е добра, тъй като по този начин ще има по-голямавъзможност за наблюдение на дейността на експертите от АИАП, които бихмемогли да разглеждаме като основни съветници за правителството по отношениена водената от него икономическа политика. Трябва да се отбележи, че подобнииздания се публикуват и от Българската народна банка, и от Центъра за икономическоразвитие и са свободно достъпни на страниците им в интернет. При това положениеизданието на АИАП също би следвало да бъде свободно достъпно, макар че товаизглежда още не е уредено окончателно (на страницата на АИАП в интернетсе казва, че се предоставя безплатен достъп до първия брой, но не и за следващите*). Цената на книжния вариант е доста висока – 20 лв. на брой на българскиезик и 80 лв. на брой на английски, което не изглежда оправдано при наличиетона посочените конкурентни продукти. Например годишният абонамент за сериятана БНБ “Икономически преглед” на български език струва 25.6 лв., а на английски– 36.52 лв. прави впечатление голямата разлика в цената между българскотои английското издание на АИАП – 4 пъти. Ясно е, че те са насочени към различнипотребители, но това не може да оправдае много по-високата цена.

Вероятно това е продиктувано от стремежа част от дейността на АИАП да сесамофинансира, което по принцип е добро начинание, но високата цена е възможнода не даде желания резултат. АИАП по принцип е организация на бюджетна издръжкаи по тази причина финансирането и е изцяло за сметка на данъкоплатците.Така че е логично тези данъкоплатци да имат достъп до изданията на агенцията,за които вече са си платили.

Може да се каже, че наличието на статистически данни предопределя до голямастепен коментарите за съответните показатели. Това е общ недостатък за всичкиподобни анализи и затова не може да се отчете като слабост. Това се отнасянай-вече за данните за брутния вътрешен продукт и за добавената стойност,които се публикуват с голям лаг, но това за съжаление не дава възможностза един по-последователен анализ за даденото тримесечие. Тук разбира сепричината е извън експертите от агенцията, но би могло да се помисли занякаква по-добра интеграция с Националния статистически институт или директноза използване на прогнозни данни. По такъв начин ще бъде по-лесно и разкриванетона прогностичните възможности на АИАП, от които до голяма степен зависинапример и съставянето на държавния бюджет, който се явява един от най-важнитепланове за икономиката през годината.

В изданието правилно са отделени частта, занимаваща се с анализ на изминалияпериод, от тази съдържаща прогнозите. Прогнозата, обаче би следвало да обхващасъответно едно и четири тримесечия в перспектива. В първия брой прогнозатае насочена към цялата 2005 г., но е отделено малко внимание на първото тримесечиена годината.

Въпреки характера на АИАП като правителствена агенция в анализа е посочено,че като основен риск пред икономиката стои непредвидената намеса от странана държавата, която поражда несигурност в очакванията на икономическитеагенти. Това представлява риск за промяна на параметрите в направените прогнози.

Допусната е лека неточност като се казва, че харченето на бюджетния излишъке започнало през ноември, защото това се случи още в средата на 2004 г.Тогава имаше голямо преизпълнение на приходите и беше ясно, че действителноще има бюджетен излишък. По-същественото обаче, е че обективно са посочениефектите от разходната политика на правителството – увеличение на ценитена услугите, които закупува правителството, нарастване на дефицита по текущатасметка на платежния баланс, увеличаване на ликвидността в банковата системаи възможностите за кредитиране. Според експертите от АИАП последният ефектпротиворечи на мерките, предприети от БНБ. Това показва, че и сред съветницитена управляващите се осъзнава воденето на непоследователна икономическа политика.Целите на паричната и фискалната политика са различни и са насочени в противоположнапосока, което предполага несъгласуваност в действията на БНБ и правителството.

Като цяло може да се каже, че подобен анализ изглежда полезен, но има някоинедостатъци, които вероятно ще бъдат изгладени. Един от тях е броят на авторите– той е 14 човека, което изглежда твърде много. Причината за това е можеда се търси в специализацията на експертите от АИАП в различните направленияна икономическата наука, но все пак това поставя въпроса за подобряванена ефективността при използването на ресурсите на агенцията.

 

 

––––––––––––-

* Информацията за изданието се намира на адрес: http://www.aeaf.minfin.bg/bg/publications.php?l=1&c=106

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.