Кратък коментар на дебата за земята

Промяната в конституцията за възможността на чужденците да придобиват земяв България несъмнено ще даде шанс на инвестициите ни в селското стопанство.Ще сме свидетели обаче на период на нагаждане между купувачи и продавачи,непосредствено след отпадане на сегашното ограничение.

В момента по падането на тази забрана се планира да стане по същия начин,по който другите страни, които тази година станаха членки на Европейскиясъюз премахнаха тези забрани т.е. един период от около четири до седем години.Това за България е много по-неблагоприятно отколкото за тези страни, защотов България имаше много по-голямо унищожаване на капитала, който обработвашеселското стопанство. За да бъдат страната и фермерите в България конкурентноспособни,те трябва да имат възможност да продават земя колкото се може по-рано. Такапървият ефект след отпадането на забраната ще бъде ефектът от нагажданена търсенето и предлагането. Българите, които продават земя, няма да разбират,че чужденците търсят по-добри условия за техните инвестиции, съответно теще искат много големи цени и няма да получават пари за това, което те искатда продадат. Това е първият ефект.

Вторият ефект, който е също много важен, е че в периода на това нагаждане,толкова, доколкото другите страни от Източна Европа, например Унгария, вечеще бъдат в рамките на свободния пазар на земята, те ще привлекат основнитеинвестиции в селското стопанство, а не България.

Развития след падане на забраната
Покупка на къщи има и в момента. За това има някакви пречки, които са несамо в конституцията, а и в отделни закони, когато покупката на тези къщие най-вече в крайбрежната ивица, Черноморието, или в чертите на големитеградове. И в двата случая, но особено в първия – Черноморието, се създаватдопълнителни пречки независимо дали ще се вдигне конституционната забрана,и независимо от формата, в която се вдига тази конституционна забрана. Причинатае, че сегашната форма, в която той се обсъжда в конституционната комисияе по принцип грешна, така или иначе ще има пречки. И колкото са повече тезипречки за земите, които са в очертанията на селищата, т.е. не са земеделски,ще имаме същия проблем, който имаме и за земеделските земи – т.е. по-труднонагаждане на търсенето към предлагането, по-трудно договаряне на цени, по-малкавъзможност за инвестиции, по-малка възможност за печалба при такива сделкии т.н. Защото част от свободните капитали ще бъдат насочвани към други странии ще отидат в други страни. Те вече отиват в други страни. Например, тайнатапозиция на Хърватска в преговорите с Европейския съюз и одобрението на кандидатуратаи от юни т.г. като кандидат-член на Европейския съюз произтича от факта,че не малка част от европейците и изключително хора, които работят в Европейскатакомисия и европейските структури, са придобили собственост върху къщи иземя в Хърватска.

България ще стане добро място за живеене, когато много хора, от целия свят,искат да живеят в България. Тогава и българите ще започнат да остават вБългария. Докато има такава разлика може всички да напускат страната.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.