Конкурс: „Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година“

3 юни 2015 г., София

 

Във връзка с отбелязване на 800 години от подписването на Великата Харта на свободите (Магна Харта) Правна програма на Институт „Отворено общество – София“ организира конкурс за авторски научни разработки на млади юристи по темата „Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година“. 

Разработките в конкурса могат да разглеждат и по-конкретен проблем в рамките на общо обявената тема като например: Магна Харта и понятието за върховенство на правото; Магна Харта и възникването на английския парламентаризъм; Магна Харта и правната защита на основните права; местното самоуправление в Западна Европа от времето на Магна Харта; правно положение на жените по времето на Магна Харта; паралели между Магна Харта и други средновековни източници на правото; паралели между Магна Харта и аспекти на американския конституционализъм и др.

 Състезанието се провежда в две отделни категории:

 

1. Конкурс за реферати

В конкурса за реферати могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши учебни заведения и на висши учебни заведения от държавите членки на Европейския съюз.

На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди: първа награда – 800 лв., втора награда – 600 лв., трета награда – 400 лв.

 

2. Конкурс за научни статии

В конкурса за научни статии могат да участват юристи на възраст до 40 г., които се занимават с научна, изследователска и/или преподавателска дейност към Българската академия на науките, висше учебно заведение в България или държавите членки на Европейския съюз или към българска организация с нестопанска цел.

На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди: първа награда – 1,200 лв., втора награда – 1,000 лв., трета награда – 800 лв.

 

Наградените разработки ще бъдат отпечатани в специално издание и представени пред участниците в национална конференция в края на месец октомври 2015 г. в София.

За да бъдат допуснати до участие в конкурса, разработките трябва да отговарят на следните условия:

  • да са написани на български език, във формат Microsoft Word, с номерирани страници
  • да не са публикувани към момента и да не са представени за публикуване другаде
  • да са в обем до 20 стандартни страници (36,000 знака)
  • да съответстват на правилата за библиографско описание на сп. „Съвременно право“

– на заглавната страница на всяка разработка трябва да бъде посочено името на автора, адрес и телефон за връзка и за коя от двете категории на конкурса се подава разработката. Молим студентите да отбелязват също в кой курс и кое учебно заведение учат, а завършилите юристи да посочват към кое научно, висше учебно заведение или НПО осъществяват своята научна, изследователска и/или преподавателска дейност.

 

Разработките трябва да бъдат подадени до 17:30 часа на 23 септември 2015 г. (сряда) по електронен път до Иванка Иванова, директор на Правна програма на Институт „Отворено общество – София“ на адрес [email protected].

 

Молим заглавното поле на придружаващия имейл да съдържа текст “Magna Carta“.


Свързани публикации.