Комисия по бюджет и финанси – новия Закон за счетоводството и детронирането на печата

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През изминалата седмица, комисията по бюджет и финанси гласува на второ четене новия Закон за счетоводството. Благодарение на качествено новия подход в работата на бюджетната комисия, по предложение на експертите от Големите 5, от закона отпаднаха такива фундаментални безсмислици като например, че „активите, пасивите и собствения капитал се отчитат в баланса по балансова стойност“ или че собствения капитал подлежи на инвентаризация.

Като цяло новия закон е много по-добър от стария и е стъпка в хармонизацията на българското законодателство с това на обединена Европа.

По важните моменти в новия закон са:

1. По предложение на големите 5 беше премахнат задължителния характер на Националния сметкоплан. Това ще създаде истинска конкуренция на пазара на счетоводните услуги. Счетоводителят вече ще е човека, който организира финансовата отчетност в предприятието по начин подчинен на целите на управлението, а не въвеждач на сметки в компютъра.

2. От задължителните реквизити на първичните счетоводни документи най-сетне бе изваден печата на предприятието, което съчетано с въвеждането на електронния подпис решава проблема с получаването на фактури по електронен път;

3. Сериозен дебат предизвикаха критериите, на които трябва да отговарят предприятията, чиито годишни счетоводни отчети подлежат на задължителен одит. Бизнес организации, счетоводители и одитори се бориха отчаяно в защита на своите интереси. От БТПП предложиха да бъдат въведени препоръчителните прагове на Директива 78/660/ЕЕС на Европейския съюз, а именно: сума на актива на баланса 2,5 млн. Евро и сума на нетния размер на приходите от дейността – 12,5 млн. Евро. Основният мотив от страна на работодателските организации и счетоводната гилдия бе, че липсва реален пазар на одиторските услуги в страната. Според тях предприятията, които по закон са задължени да заверяват счетоводните си отчети плащат огромни суми за одит. От счетоводната гилдия дори предложиха в закона да бъдат разписани и нормативите за заплащане на одиторския труд, защото пазарните принципи в случая не важали поради липсата на истински пазар, т.е. там където едната страна по сделката е задължена да участва в нея по закон, това не е пазар. В крайна сметка след гласуването стана ясно, че на задължителен одит ще подлежат всички предприятия, които изготвят консолидирани отчети и на които финансовите отчети подлежат на консолидиране, предприятията осъществяващи дейности въз основа на специални закони (банки, застрахователни дружества и др) и публичните предприятия, когато те отговарят на поне два от следните 3 критерия:

– сума на актива на баланса – 600 000 лв;

– сума на нетния размер на приходите от дейността – 1 000 000 лева;

– средна численост на персонала – 30 души;

4. Премахнат бе монопола на БТПП върху събирането на информация от предприятията, одитиращи своите отчети. Отчетите вече могат да се публикуват в ежедневник, икономическо издание, собствено издание или уеб адрес, като последните две възможности бяха включени поради обстоятелството, че на публикуване вече ще подлежи не само годишния финансов отчет, но и приложенията към него и одиторския доклад. Това прави приблизително 30 страници, което щеше да е чудесно за пресата, но не и за бизнеса. За целите на анализа обаче на БТПП ще й се наложи да събира данните по начина, по който го правят всички останали работодателски и анализаторски организации и инвеститори. Очевидно обаче дебата ще се пренесе и в пленарна зала, като единствения шанс за известно възстановяване на статуквото е подялба на правата с другите работодателски организации като БСК, Възраждане и ССИГ;

5. Съхраняването на счетоводните документи за данъчен контрол вече е обвързано с 5 годишния давностен срок по ДПК. При сега действащото законодателство те се пазят до извършване на следващата данъчна ревизия. Това е предложение на ГДА, с което тя иска да осигури възможността за няколко ревизии и контрол върху работата на контролните органи. Въвеждането на този срок и контрол върху контрола, прави „купуването“ на данъчни инспектори скъпо и рисково начинание.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.