Колкомогат да се намалят данъците?

Отваряйки броя на списание “Economist” от 14 февруари забелязвамена 34-та страница реклама на Австрия, в която се оповестява фактът,че данъкът върху печалбата в тази страна се намалява с 11 процентнипункта. Дали това е много? Отговорът е категорично да – за сравнение,сегашното българско правителство намали данъка върху печалбата с 8.5процентни пункта за първите три години от мандата си. При това Българияе относително бедна страна и за да стане богата трябва да намалява данъцитемного по-бързо от богатите страни, за да може да привлече инвестициии да се ускори икономическото развитие. В случая, обаче, ситуациятае точно обратната – данъкът в България се намалява по-бавно от Австрия.

Разбира се, може да се каже, че тъй като България е бедна страна, тяне може да си позволи да загуби бюджетните си приходи от данъка върхупечалбата, а Австрия може да го направи. Нека разгледаме дали това етака.

През 2003 година реално изпълнените приходи на консолидирания държавенбюджет бяха 14 милиарда и 72 милиона лева. Заложените приходи в бюджетабяха 13 милиарда и 373 милиона лева. С други думи, приходите в държавниябюджет през 2003 година бяха с почти 700 милиона лева повече от очакваните(трябва да отбележим, че и правителството и МВФ сгрешиха значителнов прогнозите си за преизпълнението – 300-400 милиона лева; прогнозатана ИПИ беше най-близо да истината – в началото на ноември прогнозирахме,че преизпълнението ще е 625 милиона лева). Ако тези допълнителни 700милиона лева бяха използвани за намаление на данъка върху печалбата,той можеше да се намали от 23.5% на 7% още през 2003 година.

Явно правителството нямаше желание да намалява данъци през 2003 година,така че това вече е минало. Какво обаче е положението през 2004 година?

В макрорамката за 2004 година правителството е прогнозирало номиналенръст на икономиката от 9.5%. Ако приходите в бюджета нарастват с ръстана икономиката, то приходите през 2004 година би трябвало да са 15 милиардаи 331 милиона лева. Дори да допуснем, че номиналният растеж на икономикатае по-нисък, около 7.5%, то приходите в бюджета за 2004 година би трябвалода са 15 милиарда и 50 милиона лева. Правителството, обаче, е заложилов бюджета за 2004 година приходи от 14 милиарда и 416 милиона лева.С други думи, в края на 2004 година ще има преизпълнение на бюджетнитеприходи между 600 и 900 милиона лева (освен ако правителството не предизвикаикономическа криза по някакъв начин). Ако тази сума бъде използваназа намаление на данъка върху печалбата, той може да се понижи до 0%още през 2004 година. Ако пък допълнителните приходи се използват заедновременно намаление на данъка върху печалбата и данъка върху доходитее напълно възможно за тези два данъка да се въведе единна ставка от8% още през 2004 година.

Разгледаните данни за 2003 и 2004 година показват, че има възможностиза значително намаление на данъчните ставки в България. С други думи,обяснението, че данъците не се намаляват, защото няма възможности, нее вярно. Следователно остава само едно обяснение – правителството нямажелание да намали данъците. Това, обаче, е странно, тъй като това правителстводойде на власт с обещание за въвеждане на нулева ставка по корпоративнияданък. Ако няма да въвежда нулева ставка, то би било добре да намалиданъка върху печалбата на 10% (същото се отнася и за данъка върху доходите).

Ще завършим с друг международен пример за намаление на данъците. Отначалото на 2004 година Словакия намали данъка си върху печалбата, данъкавърху доходите и данъка върху добавената стойност на 19%. И това нее всичко – словашкият парламент одобри и пенсионна реформа, която предвиждаполовината (9%) от пенсионните осигуровки да се внасят в частен пенсионенфонд вместо в държавния. С други думи, в Словакия едновременно бяханамалени всички преки данъци. Настоящото правителство трябва да се поучиот този опит, ако иска да остане в историята като реформаторско правителство,което е направило нещо полезно за развитието на страната.


Свързани публикации.