Колко струва регистрацията на нов бизнес в България

Да се започне бизнес не е винаги лесно – човек трябва да има подходящаидея, да бъде предприемчив, да е готов да поеме риск. В България обачеима и допълнителни проблеми пред хората, решили да започнат бизнес– това са бариерите за навлизане, въведени от правителството. Етопо-важните от тях:

Минимален капитал

Според Търговския закон, за да се регистрира капиталово търговскодружество се изисква минимален капитал – за дружество с ограниченаотговорност (ООД) този капитал е 5000 лева (поне 70% от капиталъттрябва да се внесе преди съдебната регистрация), а за акционерно дружество(АД) е 50 000 лева (поне 25% от капитала трябва да се внесе предирегистрацията в съда). Изискването за наличие на минимален капиталняма никакъв икономически смисъл и по тази причина в над 30 странитакова изискване няма – Великобритания, Австралия, Канада, Нова Зеландия,някои щати в САЩ (например Ню Йорк) и т.н. За регистриране на едноличентърговец (ЕТ) не се изисква капитал, но ЕТ е подходящ само когатосе води едноличен бизнес. Няма изискване за капитал и при събирателнотодружество (СД), но то не може да се възприема за аналог на капиталовотодружество, тъй като при СД всеки съдружник е неограничено отговоренза всички задължения на дружеството, дори за такива, които са резултатот действията на други съдружници.

Съдебна регистрация

За съдебната регистрация най-вероятно ще се използва адвокат, на койтотрябва да се заплати определена цена за извършената услуга. Тази ценав една свободна пазарна икономика би трябвало да се договаря междуадвоката и клиента, но в България не е точно така – съществува наредба(1), която определя минимални размери на адвокатските възнаграждения,които са: за едноличен търговец – 50 лв.; за събирателно дружество- 70 лв.; за дружество с ограничена отговорност – 100 лв.; за акционернодружество – 250 лв.

Преди получаване на съдебна регистрация трябва да се получи удостоверениеза уникалност на наименованието на съответното търговско дружествоили едноличен търговец от държавната фирма “Информационно обслужване”,което струва между 50 и 80 лева. Също така за СД, ООД и АД е нужнанотариална заверка на няколко документа – декларация за съгласие иобразец от подписа на управителя, както решение за избиране на управител(в два екземпляра – един за съда и един за банката), което струванай-малко 50 лева. Преди регистрацията на ООД или АД трябва да севнесе в банка изискуемата част от капитала, за което трябва да сезаплати такса според тарифата на съответната банка – това вероятноще струва около 30 лева. При съдебната регистрация ще трябва да сеплатят и други такси – например такса за издаване на препис от решениетона съда, такса за превеждане на съдебната такса по банков път.

След последното повишение на съдебните такси регистрацията в съдаструва 100 лева за ЕТ, 200 лева за СД, 250 лева за ООД и 1500 леваза АД (2). Обикновено са нужни между една и три седмици, за да излезерешението на съда и вписването в съдебния регистър. Максималният срокпо закон е един месец. Регистрацията на ООД и АД трябва да се обнародвав Държавен вестник, за което също се заплаща такса.

Други регистрации

След регистрацията в съда дружеството или едноличният търговец трябвада се регистрират в регистъра БУЛСТАТ на Националния статистическиинститут и да получат номер по БУЛСТАТ. Таксите за това са 25 леваза ЕТ, 60 лева за СД и ООД и 120 лева за АД (3).
В срок от 14 дни след съдебната регистрация дружеството или едноличнияттърговец трябва да се регистрират в данъчната служба (където получаватданъчен номер) и в Националния осигурителен институт (НОИ) (къдетополучават осигурителен номер). В НОИ трябва да се регистрира фактътна започването на дейност на едноличния търговец, докато дружествататрябва да регистрират в НОИ всеки новоподписан трудов договор с нает.Когато едноличният търговец или дружеството открият банкова сметка,за това трябва отново да бъдат уведомени НОИ и данъчната служба чрезпопълване на определени формуляри. Тези регистрации са безплатни,но изискват определено време. Ако за извършването на регистрациитев НСИ, НОИ и данъчната служба (които са между пет и шест) се упълномощидруго лице, за услугата ще трябва да се заплати хонорар, договоренмежду страните, който ще е най-малко 30 лева.

Разходи по регистрацията

Така за извършване на всичките процедури (които са поне десет на брой)по регистрирането на нов бизнес е нужен около един месец време и минимум260 лева за едноличен търговец, 465 лева за събирателно дружество,почти 600 лева за дружество с ограничена отговорност и над 2000 леваза акционерно дружество.

Чужд опит

За да получим представа колко скъпо и бавно става регистрацията вБългария може да посочим, че в някои страни – например Канада, НоваЗеландия, Дания, процедурите по регистрация са 2 или 3, отнемат неповече от 2-3 дни и са значително по-евтини от България. В Нова Зеландияпроцедурата отнема 2 дни, струва около 40 лева (между 6 и 50 пътипо-евтино от България) и протича по следния начин:
1. Името на компанията се запазва по интернет – отговор се получавав рамките на един час.
2. Компанията се регистрира по интернет – отговор се получава отновов рамките на един час.
3. Управителите и собствениците попълват определени бланки и ги пращатпо факса – след като те се проверят се получава отговор по e-mail.
4. Данъчната регистрация се прави чрез изпращане на формуляр по пощата.

 

 

(1) НАРЕДБА № 1 от 1.10.1999 г. за минималните размери на адвокатскитевъзнаграждения, издадена от председателя на Висшия адвокатски съвет.,обн., ДВ, бр. 93 от 26.10.1999 г.

(2) ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събираниот съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерствотона правосъдието.

(3) ТАРИФА за таксите, събирани от Националния статистически институтпо Закона за статистиката, одобрена с ПМС № 253 от 30.12.1999 г.,обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2000 г., в сила от 7.01.2000 г., доп., бр.8 от 26.01.2001 г., изм. и доп., бр. 30 от 22.03.2002 г.

 


Свързани публикации.