Коледните подаръци започват от есента

През седмицата се проведе заседание на политическия съвет на НДСВ, на коетобеше взето решение да се похарчат допълнително поне 260 млн. лв. от натрупанотопреизпълнение на приходите в консолидирания бюджет. Размерът на сумата нее окончателен, като тя може да нарасне до 330 млн. лв. ако се предвидятоще пари за пътища.

Разпределението на средствата е както следва:

· 115 млн. лв. за общините;
· 10 млн. лв. за компютърно обучение в училищата;
· 15 млн. лв. за водоснабдяване в някои населени места;
· 5 млн. лв. за фонд за лечение на болни деца;
· около 115 млн. лв. за коледни надбавки към пенсиите и заплатите на бюджетнитеслужители;
· вероятно около 70 млн. лв. за пътища.

Още при първите подобни намерения на управляващите през месец юли ИПИ коментира(виж тук) решението за изразходванена 263 млн. лв. от бюджета за отделни направления без ясна обосновка напричините за техния избор и за икономическите последици от това, но, засъжаление, това не попречи на изхарчването на тези средства. Само два месецапо-късно отново се повтаря същият сценарий. Правителството разполага с ощеповече пари и въпреки договореностите с Международния валутен фонд за ограничаванена разходите извън заложените в бюджета за 2004 г. (и за излишък от поне1% от БВП) възнамерява да ги похарчи до края на годината.

Прави впечатление, че през тази година управляващите побързаха да разпределятпарите по-рано, тъй като през миналата – 2003 г. – това се случи едва презмесец декември и се наложи да бъде извършено в много кратък срок.

Някои от определените насоки за допълнителни разходи са наистина важнии ползата от тях ще бъде видима. Това например са средствата за компютъризацияна училищата, които не разполагат с необходимата техника за преподаванепо съвременни методи. Според изказванията на управляващите тези пари щеса достатъчни за достъп до интернет на 350 хил. ученици. Все пак остававъпросът защо тези средства не са били предвидени в бюджета при неговотосъставяне и дали не са били възможни по-ниски разходи в други аспекти наобразованието като например съкращаване на прекомерно раздутия брой учителии съответно спестяване на част от разходите за заплати и осигуровки.

Друго много важно направление за насочване на допълнителни суми са общините(115 млн. лв.). Според намеренията на управляващите трябва да бъдат възнаграденисамо тези общини, които са управлявали най-добре финансовите си ресурси.Само че зад това становище на практика може да стои всичко и възможносттаза напълно дискреционно разпределение към общини с кметове – представителина НДСВ и ДПС – не се премахва.

За фискалната децентрализация и по-разширената роля на общините при финансиранетои доставянето на публичните услуги се говори от достатъчно време, но всеоще на практика не е предприето нищо съществено. По тази причина в многоот общините всяка година възникват бюджетни дефицити, които в крайна сметкасе покриват от консолидирания бюджет, но не е намерено дългосрочно решениеи проблемът си остава. За такова решение се счита децентрализацията, нотя няма да бъде постигната само чрез даване на повече пари, защото смисълъти е точно противоположен – по-малко пари от данъкоплатците срещу по-качествениуслуги. Естествено това не се посочва като критерий при разпределениетона средствата и просто в края на годината ще бъде отчетено, че те са похарчени,без обаче да стане ясно какво и изобщо постигнато ли е нещо с тях.

Както през всяка от последните години и през 2004 ще има коледни надбавкикъм пенсиите и заплатите на бюджетните служите. И докато за пенсиите всепак това е приемливо до известна степен, тъй като средната пенсия наистинае много ниска по размер, то за бюджетните служители се получава известенпарадокс. Единственият източник на техните заплати са доходите на данъкоплатците.Фактът, че данъкоплатците през тази година са се трудили повече, поели саповече рискове, използвали са знанията и уменията си и са добавили повечестойност не им носи толкова по-високо възнаграждение, тъй като много голямаот доходите им е отнета от бюджета и след това подлежи на преразпределение.Тази част ще послужи за по-големи заплати на бюджетните служители, за коитоне може да се твърди, че са работили повече или че са станали по-ефективни.Дори напротив – разходите за тях постоянно се увеличават, докато добавенатастойност (ако допуснем, че изобщо има такава) от дейността им намалява.В такъв случай изглежда най-малкото несправедливо и неморално да се постъпвапо този начин – да се поощряват едни хора, които генерират малко или нищо,за сметка на останалите, които движат икономиката напред.

По отношение на парите за по-качествено водоснабдяване (15 млн. лв.) можеда се каже същото като за общините – не е ясно защо ще се избират едни селища,а не други. След като през юли бяха отпуснати 100 млн. лв. за пътища, сегаспоред представители на НДСВ вероятната сума за тази цел е около 70 млн.лв. Поради лошото качество на пътната мрежа в страната строежът и ремонтъти наистина е необходим, но това отново може да бъде спестено на данъкоплатците.Като цяло, отношението на управляващите спрямо инфраструктурата е да седадат повече пари от бюджета без оглед на ефективността от изразходванетоим и без да се използват други възможности като частно финансиране. Водопроводнитемрежи, а отчасти и пътищата, могат да се изградят със средствата на хоратав конкретната община или област, които да бъдат техни собственици, или пъкот частни инвеститори. Това би решило проблема с лошото качество и освентова ще бъде по-добро и справедливо решение.

Една добра идея, която възниква поради наличието на повече пари в бюджета,е създаването на фонд за лечение на болни деца. Това се налага от огромнитесуми, които са необходими – най-вече за операции в чужбина, които наистинаса непосилни за повечето семейства с тежко болни деца. Поради ограниченияразмер на средствата обаче, тук ще възникне казусът как да се предпочетеедно дете пред друго, тъй като едва ли фондът ще може да удовлетвори всичкиискания за пари. За тази цел трябва да бъдат приети много строги, точнии ясни правила за отпускане на парите, защото в противен случай могат давъзникнат възможности за корупция сред администраторите на фонда. А товаще представлява противоречие и изкривяване на иначе добрия замисъл.

Какво предлага ИПИ като алтернативна употреба на преизпълнението на бюджетнитеприходи, което очакваме да е в размер на около 1.2 млрд. лв.?

Както сме посочвали и по-рано една възможност е предсрочното изплащанена външен дълг без замяната му с нов. Това ще спести на бюджета около 70млн. лв. разходи за лихви през продължителен период от време, които да бъдатизползвали за намаляване на данъците.

Може да бъде приложен и опитът на някои американски щати в подобни случаи– връщането на част от данъците на хората чрез изпращането на чек по пощата.За България обаче, тази възможност ще се реализира по-трудно, тъй като заразлика от САЩ, където основен източник на приходи е подоходният данък ипо-лесно се идентифицират хората, които са допринесли повече, тук структуратана приходите се доминира от косвените данъци. Все пак, ако правителствотореши, то би могло да приспособи тази схема към местните условия и до известнастепен да компенсира по-високата от необходимото данъчна тежест.

Друга алтернатива е предприемането на реформи, състоящи се в оптимизиранеброя на бюджетните служители. Логично е това да породи известно недоволствоу тях поради неизбежните съкращения и да възникнат разходи за обезщетенияна бившите служители. Но от друга страна средствата ще са достатъчни запокриване на разходите на тези хора за един разумен период, докато успеятда си намерят друга работа, а нашите очаквания са, че това ще спести дългосрочнона бюджета по около 200 млн. лв. годишно.

Като извод от посочените разсъждения можем да отбележим, че управляващитеотново изпускат възможността да предприемат необходимите реформи въпрекиналичието на достатъчно ресурси за това в настоящия момент. Реформите сеправят много по-лесно и с много по-ниска социална цена именно в периодикато сегашния и не трябва да се чака настъпването на неблагоприятни събития,за да се пристъпи към реформиране на определени сектори. Реформите се отлагатвероятно поради приближаването на парламентарните избори, но точно те сафакторът, който може да осигури един по-висок резултат за правителствотои по-добър жизнен стандарт за гласоподавателите.

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.