Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (11 юли – 15 юли 2011)


 

Законопроект за управление на отпадъците

Внесен за разглеждане на 11 юли от Министерски съвет

 

Причини: Приемане на нова рамкова Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците

Цели:

  • Отмяна на лицензионен режим за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и замяната му с разрешение за дейности с отпадъци.
  • Изискване за  предоставяне на банкова гаранция в размер 50 000 лв. и допълнително по  10 000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъдат извършвани дейности с отпадъци от черни и цветни метали.
  • Предвижда се допълнително изискване за предоставяне на банкови гаранции от организациите по оползотворяване на отпадъци и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално.

Финансови средства: Няма посочени в проекта

Резултати:

  • Разширяване обхвата на съществуващите системи за  разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, в т.ч.отпадъци от опаковки.
  • Повишаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци в страната.
  • Ограничаване на рисковете за околната среда при дейностите по транспортиране и третиране на отпадъци

Съответствие с ЕС: Директива 2008/98/ЕО

 

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за обявяване за нищожни актовете, с които е възстановена собственост на г-н Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини и отнемане на незаконно придобитото въз основа на тези актове имущество

 

Внесен за разглеждане на 08 юли от ПГ на Партия „Атака”

Причини: Конституционният съд на Република България с Решение № 12 от 4 юни 1998  г.  обяви за противоконституционен Закона за обявяване на държавна собственост на имотите на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници от 31.12.1947  г.

Цели: Обявява за нищожни като издадени в нарушение на закона всички административни актове, с които неправомерно са възстановени имоти на господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини и които имоти се намират на територията на Република България.   

Финансови средства: Няма да са необходими допълнителни средства

Резултати: Няма посочени в проекта 

Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

 

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента


Свързани публикации.