Кои законопроекти, внесени през този месец в Парламента, трябва да се разглеждат (септември 2011)

Законопроект за изнемение и допълнение на Търговския закон

Внесен за разглеждане на 7 септември от ПГ на “Коалиция за България”

Причини: Забавянето на плащанията по търговски сделки между предприятията и между предприятия и държавни органи, което има отрицателен ефект върху ликвидността и усложнява финансовото управление.

Цели: Развитие на правна и икономическа среда, която допринася и подпомага навременните плащания.

Финансови средства: Няма посочени в проекта.

Резултати: Предложеният ЗИД на Търговския закон има за цел с използването на пазарни механизми да подобри ликвидността, конкурентоспособността и финансовото управление, както и да нормализира и ускори стопанския оборот.

Съответствие с ЕС: Законопроектът е съставен по отношение на  Директива 2011/7/ЕО на  Европейския парламент и Съвета на ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки.

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от Парламента

 

Законопроект за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Внесен за разглеждане на 28 септември от Министерски съвет

Причини: Нормативното и административно регулиране на улавянето на въглероден диоксид и съхраняването му в геоложки формации (УСВ) в съответствие с Директива 2009/31 ЕО на ЕП.

Цели:  Установяване на правна рамка за безопасно за околната среда съхранение на въглероден диоксид в специфични геоложки формации в съответствие с чл. 1 от Директива 2009/31 ЕО на ЕП.

Финансови средства: Според мотивите към законопроекта за прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства и тя няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Ако законовите, подзаконовите и административните разпоредби, уреждащи материята в съответствие с директивата, не бъдат приети до 25 юни 2011 г. на България ще бъде наложетна финансова санкция от 777 000 евро.

Резултати: Улавянето и съхраняването на до 160 милиона тона CO2 до 2030 г. Избегнатите емисии СО2 през 2030 г. биха могли да съставляват около 15 на сто от необходимото намаление в ЕС.

Съответствие с ЕС: Законопроектът е разработен в съответствие с Директива 2009/31 ЕО на ЕП и на Съвета относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО и Регламент (ЕО) No 1013/2006 на Европейския  парламент и на Съвета.

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от Парламента

 

Законопроект за доброволните формирования за обществена безопасност

Внесен за разглеждане на 27 септември от Волен Сидеров (ПГ на партия „Атака”)

Причини: Законът регламентира създаването, организацията и дейността на доброволни граждански формирования.

Цели:  Формированията се създават със задачата да съдействат на държавните органи за опазване на обществения ред и законността.

Финансови средства: Няма посочени в проекта

Резултати: Създаването на доброволни граждански формирования, които да подпомагат опазването на обществения ред.

Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента


Свързани публикации.