Кои законопроекти, внесени през този месец в Парламента, трябва да се разглеждат (30 септември – 6 октомври 2011)

Закон за изменение и допълнение на Закона за народните читалища

Внесен за разглеждане на 30.09.2011 от Министерски съвет

 

Причини:  Проблеми, възникнали при прилагането на Закона за народните читалища.

Цели:  Преодоляването на проблеми, възникнали при прилагането на Закона за народните читалища,  както и регламентиране функциите на министъра на културата и на органите на местното самоуправление при осъществяване на политиката в областта на читалищното дело. Законопроектът предвижда повишаване на ролята на комисията за разпределение на държавната субсидия за читалищата, воденето на публичен регистър на народните читалища и определянето на нови стандарти за дейността им. Читалищата ще трябва ежегодно да предоставят доклад за дейността си, като при неизпълнение на председателят на съответното читалище ще бъде налагана глоба. 

Финансови средства: Няма посочени в проекта. 

Резултати: Според чл. 21 ал. 2 от законопроекта: „При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищната сграда, средствата се осигуряват от общинския бюджет по решение на общинския съвет“. 

Така представеният законопроект няма да разреши проблемите на народните читалища и ще увеличи обема на средствата, които общините ще трябва да заделят за тяхната издръжка. Допълнителните изисквания за покриване на нови стандарти за дейността им ще доведат до нуждата от допълнително финансиране за ремонт/поддръжка, които ще трябва да бъдат поети от съответната община. 

Съответствие с ЕС: Няма посочено в текста.

Оценка: Законопроектът не трябва да се разглежда от Парламента.


Свързани публикации.