Кои законопроекти, внесени през тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (31 октомври – 04 ноември 2011)

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства

Внесен за разглеждане на 31.10.2011 г. от Министерски съвет

Причини: Изпълнение на препоръки на Европейската комисия.

Цели: Постигане на по-голяма яснота при прилагането на принудителни административни мерки, свързани с националната сигурност. Уточняване на реда, по който членове на семействата на граждани на ЕС, които сами не са граждани на ЕС, могат да влизат на територията на Република България и да получават разрешение за постоянно пребиваване. Установяване на уредба за издаване на разрешение за продължително пребиваване на научни работници, които не са граждани на държави – членки на ЕС.

Финансови средства: Няма посочени в проекта.

Резултати: Според чл.23, ал. 2 от законопроекта: „Принудителни административни мерки спрямо граждани на Европейския съюз и членовете на техните семейства не могат да се основават на съображения за икономически цели, нито да бъдат автоматична последица от прибягване до системата за социално подпомагане или да се налагат единствено поради това, че лицата търсят работа”

По този начин се ограничава възможността държавните органи да влияят на достъпа на граждани на ЕС до българския трудов пазар. Същевременно обаче се създават предпоставки за увеличаване на тежестта върху социалната система.

Съответствие с ЕС: Директива 2004/38/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г.

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от парламента.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Внесен за разглеждане на 31.10.2011 г. от Министерски съвет.

Причини: Хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви

Цели: Увеличава се акцизът за горива както следва: за газьол от 615 до 630 лева за 1000 литра; за керосин от 615 до 630 лв. за 1000 литра; за природен газ от 0 лв. за гигаджаул до 0.85 лв. за гигаджаул. Въвежда се акцизна ставка за природен газ, използван за отопление от стопански субекти, в размер на 0.10 лв. за гигаджаул. Предоставя се възможност отчетите за бандероли да бъдат подавани по електронен път.

Финансови средства: Няма предвидени в проекта.

Резултати: Увеличаването на акцизните ставки върху горивата ще има негативен ефект върху стопанската активност в страната. То ще доведе до по-високи разходи за транспорт и спедиция, които ще се отразят върху общото ценово равнище в страната. Ще се наблюдава нарастване на размера на сивия сектор и по-високи държавни разходи във връзка с превенцията на контрабандата на горива.

Съответствие с ЕС: Директива  92/83/ЕИО на Съвета oт 19 октомври 1992 г., Решение на Комисията от 16 септември 2011 г. относно прилагане на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО на Съвета за продукти с код по КН 3811 в съответствие с чл. 20, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда от парламента.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Внесен на 31.10.2011 г. от Министерски съвет.

Причини: Необходимост от усъвършенстване на данъчното законодателство.

Цели: Освобождаване от задължение за подаване на данъчна декларация на лицата, които имат доход единствено от трудово правоотношение и не ползват данъчни облекчения. Промяна в реда на облагане на имущество в режим на етажна собственост. Ограничаване на възможността за ползване на отстъпка от данъка при подаване на декларация по електронен път само до лица, които погасяват данъчните си задължения в срок.

Финансови средства: Няма предвидени в проекта.

Резултати: Законопроектът води до намаляване на бюрократичната тежест за широк кръг от данъкоплатци и улеснява процедурите за плащане на данък върху наето имущество в режим на етажна собственост.

Съответствие с ЕС: Не е посочено в проекта.

Оценка: Законопроектът следва да се разгледа от парламента.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Внесен на 31.10.2011 г. от Министерски съвет.

Причини: Необходимост от транспониране на европейска директива в националното законодателство  

Цели: Регулиране на административното сътрудничество между държавите – членки на ЕС в областта на събирането на данъци и такси.

Финансови средства: В законопроекта изрично е посочено, че към НАП към момента съществува Централно звено за връзка, което ще поеме административните функции, описани в закона. Според законодателя приемането на законопроекта няма да натовари бюджета.Това твърдение не отчита факта, че улесненото сътрудничество между националните административни органи ще доведе до увеличен брой запитвания за предоставяне на информация, което може да увеличи оперативните разходи на звеното към НАП, ако се наложи наемането на допълнителен персонал.

Резултати: Приемането на законопроекта би улеснило събирането на информация от държавните органи с оглед борбата с укриването на данъци. Този по-лесен достъп до информация създава възможност за злоупотреби с нея, но в проекта са предвидени мерки, предотвратяващи подобни практики, например право на запитания орган да откаже достъп до информация, ако тя представлява „търговска, производствена или професионална тайна”.

Съответствие с ЕС: Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16  март 2010  г.

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от парламента.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Внесен на 31.10.2011 г. от Министерски съвет.

Причини: Усъвършенстване на данъчното законодателство. Привеждане на националното законодателство в съответствие с европейското право.

Цели: Промяна в ограниченията при определяне на данъчната основа на урегулирани недвижими имоти и нови сгради. Изменения при уреждането на данъчна основа между свързани лица. Премахване на изключения при режима на приспадане на данъчен кредит на данъчно задължен дилър.

Финансови средства: Няма предвидени в проекта.

Резултати:  Туроператорите няма да имат право на приспадане на данъчен кредит за стоки и услуги, които са придобити с цел продажба от други данъчно задължени лица. Ще се наблюдава понижаване на данъчната основа при определени недвижими имоти.

Съответствие с ЕС: Директива 2006/112/ЕО

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от парламента.


Свързани публикации.