Кои законопроекти, от внесените в Парламента, трябва да се разглеждат (9 ноември – 16 ноември 2011)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Внесен на 09.11.2011 от Йордан Бакалов

Причини: Премахване на противоречия с Конституцията на Република България и ограничаване на административния производ

Цели: Да се премахне възможността по субективна преценка на органа на назначението да се пенсионират служителите на Министерството на вътрешните работи при изпълнение на критериите, заложени в ЗМВР.

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта.

Резултати: Приемането на законопроекта ще доведе до увеличаване на средната възраст за пенсиониране на служителите в МВР, тъй като част от тях ще предпочетат да останат на работа и след натрупването на необходимия трудов стаж. Това ще намали разходите за пенсии и ще разтовари държавния бюджет.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разгледа от НС без да бъде направена оценка на ефектът му върху бюджетите на МВР и НОИ.

 

Законопроект за управление на отпадъците

Внесен на 10.11.2011 от Петър Курумбашев, Румен Токоров, Любен Корнезов, Захари Георгиев

Причини: Осигуряване на съответствие на националното с европейското право; поправка на неправилно транспонирани европейски директиви

Цели: Определяне на отговорността на притежателите на отпадъци, регламентиране на йерархия при управлението на отпадъците, въвеждане на мерки за разделно събиране на отпадъците

Финансови средства: Предвидено е всяка година със Закона за държавния бюджет да се отделят целеви средства. Целево ще постъпват и средства от глоби и продуктови такси, чиито размер се определя с наредба на МС.

Резултати: В закона са въведени някои положителни практики (например принципът на мълчаливото съгласие за всички регистрационни и разрешителни режими). Същевременно са налице и редица разпоредби с неблагоприятни последици:

 • необходимо е собствениците на депа да внасят обезпечения под формата на отчисления на всеки тон депониран отпадък, което ще създаде допълнителна административна тежест за тях и ще блокира оборотни средства;
 • при търговията с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) се запазва задължителното видеонаблюдение и съхраняване на записите в едномесечен срок, което води до по-високи разходи за бизнеса;
 • запазено е ограничението физическите лица да изкупуват ОЧЦМ;
 • необходимост от сертификат за произход при търгуване с определени групи отпадъци. Целта е да се ограничат посегателствата върху определени типове инфраструктура (жп линии, електропроводи). По-добрият вариант е това да се случи чрез по-ефективна работа на правораздавателните органи, а не чрез ограничаване на стопанската активност.

 Съответствие с ЕС: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

 Оценка: Законопроектът не трябва да се разглежда от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделски земи

Внесен на 11.11.2011 от Михаил Михайлов

Причини: Отстраняване на двусмисленост в правна разпоредба.

Цели: Уточняване на срока за запазване на действието на решения за промяна предназначението на земеделска земя.

Финансови средства: Според законопроекта не са необходими допълнителни средства.

Резултати: Изясняване на неяснотите в закона; премахване на възможността за автоматично прекратяване при изграждане на обекти за държавни и общински нужди на действието на вече издадени и влезли в сила решения за промяна на предназначението на земята.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от парламента.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Внесен на 11.11.2011 от Министерски съвет

Причини: Изготвен във връзка с ратифицираната със закон Конвенция №181 на Международната организация на труда, както и с оглед необходимостта от транспониране на европейска директива в националното право.

Цели: Регламентиране на отношенията между предприятията, предлагащи временна работа, предприятията ползватели и работниците, наети за такъв тип работа.

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта.

Резултати: Регламентирането на дейността на предприятията, осигуряващи временна работа, е изключително важно с оглед осигуряването на по-висока ефективност на пазара на труда, която би довела в дългосрочен план до по-високи доходи и по-ниска безработица. Същевременно в проекта присъстват и определени разпоредби, които биха намалили положителните икономически ефекти от тази мярка:

 • не е достатъчно улеснена процедурата по регистрация в Агенцията по заетостта;
 • временните работници не могат да бъдат повече от 30 на сто от общия брой работещи в предприятието ползвател, което намалява положителния ефект от мярката и създава пречки в случай на увеличаване на търсенето на продукцията на предприятието за определен период от време, когато е необходимо да бъдат наети служители;
 • невъзможност да се наемат временни работници в предприятия, в които се провежда стачка;
 • необходимост от сключване на групова застраховка от 200 000 лева и банкова гаранция в същия размер от предприятието, предлагащо временна работа. Това изискване представлява бариера за навлизането на предприятия в този сектор и е пречка пред постигането на конкурентна среда и икономическа ефективност.

Съответствие с ЕС: Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. 

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 

Внесен на 16.11.2011 от Министерски съвет

Причини: Необходимост от хармонизация на националното с европейското законодателство, изпълнение на мерки за оптимизация на държавната администрация

Цели: Децентрализация на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), подобряване на условията и реда за провеждане на процедурите по ОВОС, оптимизация на броя на органите, контролиращи предприятията с висок рисков потенциал.

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта.

Резултати:

Приемането на законопроекта ще доведе до оптимизация на административни разходи. Необходимо е обаче да се помисли за допълнителни облекчения в процедурата, като например:

 • отпадане на задълженията на предприятията с нисък рисков потенциал да разработват политики за предотвратяване на големи аварии;
 • актуализацията на аварийните планове на предприятията с висок рисков потенциал да не бъде на фиксиран интервал от време (3 години), а само в случай на съществена промяна на производствения процес и използваните технологии;
 • отпадане на необходимостта издаването и изменянето на разрешителните да се оповестява в централен всекидневник. Това е излишен разход за бизнеса, а оповестяването на решението може да бъде извършено по-ефективно по други канали.

Съответствие с ЕС: Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г., директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт  24 ноември 2010 г. и ревизираните  регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския  парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда от НС заради липсата на финансов анализ на промените.

 

* Петър Пенев е стажант в ИПИ.


Свързани публикации.