Кои законопроекти, от внесените в Парламента, трябва да се разглеждат (21 – 24 ноември 2011)

 

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител

Внесен на 21.11.2011 от Министерски съвет

Причини: Необходимост от промяна в модела на заплащане и оценяване на работата в държавната администрация

Цели: Унифициране на правния статут на всички служители, заемащи

определена длъжност в държавната администрация, изграждане на конкурентоспособен и добре заплатен сектор на  държавната администрация чрез въвеждане на нов модел на заплащане на  служителите в държавната администрация, премахване на допълнителното материално стимулиране от приходи от административни такси и глоби.

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта.

Резултати: Чрез обявяването за държавни служители и на лицата, които до момента са имали такъв статут по силата на специални закони, се гарантира, че администрациите, към които принадлежат, ще прилагат Класификатора на длъжностите в администрацията. Същевременно се гарантира, че тази промяна няма да натовари бюджета, тъй като възнаграждението на тези служители ще бъде намалено с размера на изплащаните задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице.

Въвеждането на допълнителни възнаграждения, свързани с представянето на държавните служители, е добра първа стъпка, но те следва да бъдат фокусирани в по-голяма степен върху постигнатите резултати, а не върху положени извънреден или нощен труд. Те трябва да са обвързани и с оптимизации в размера на администрацията, където такива са необходими.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от парламента.

 

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

Внесен на 21.11.2011 от Министерски съвет

Причини:Привеждане на националното законодателство в съответствие с европейското право

Цели: Въвеждане на принципното задължение за сътрудничество и предоставяне на информация от националния надзорен  орган на Европейската комисия, европейските надзорни органи  и Европейския съвет за системен риск.

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта.

Резултати: С изясняването на процедурите, които ще се прилагат, когато КФН и надзорен орган от друга държава членка имат разногласия се осигурява по-бързо и по-ефективно взаимодействие между надзорните органи в рамките на ЕС.

Съответствие с ЕС: Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември  2010 г., Препоръка 2009/384 на ЕК, Препоръка  2004/913/ЕО на ЕК и Препоръка 2009/385 на ЕК.

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от НС.

 

  • Законопроект за забрана за проучване и добив на шистов газ

Внесен на 23.11.2011 от Сергей Станишев, Петър Корумбашев, Любен Корнезов, Анна Янева, Спас Панчев, Петър Димитров, Георги Божинов

Причини: Опасения относно безопасността на технологията за добив на шистов газ.

Цели: Да се забрани проучването и добивът на шистов газ на територията на Република България

Финансови средства: Според законопроекта няма да са необходими финансови средства

Резултати: Освен че се създават предпоставки за намаляване на икономическата активност в страната (тъй като добивът на газ би създал работни места и би увеличил инвестициите в България), държавата ще наруши поетите от нея задължения, като едностранно отнеме издадените вече разрешителни за проучване и добив на шистов газ.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът не трябва да се разглежда от НС.

 

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Внесен на 24.11.2011 от Министерски съвет

Причини:Хармонизиране на националното с европейското законодателство

Цели: Да се дадат правомощия на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ в случаи на организирани европейски граждански инициативи да проверява и удостоверява броя на действителните изявления за подкрепа.

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта.

Резултати: Въпреки че в законопроекта няма посочени финансови средства, очевидно е, че такива ще са необходими, тъй като обемът на работа на ГД „ГРАО” ще нарастне. Освен това може да се помисли за това организаторите на граждански инициативи сами да заплащат разходите по проверката на волеизявленията (подписите) на гражданите, а не с това да бъде товарен държавният бюджет, респективно всички данъкоплатци.

Съответствие с ЕС: Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г.

Оценка: Законопроектът не трябва да се разглежда от НС.

 

  • Законопроект за изменение на Закона за собствеността

Внесен на 24.11.2011 от Министерски съвет

Причини:Необходимост от удължаване на срока за спиране на придобивната дейност по отношение на държавни и общински имоти.

Цели: Постигане в пълна степен на ефективен контрол върху управлението и стопанисването на тези имоти от страна на държавата и органите на местното самоуправление.

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта.

Резултати: Удължаването е необходимо поради неприключилия процес на първично актуване на имоти. Ако срокът не бъде удължен, това ще доведе до неточности в определянето на индивидуализиращите белези на имотите и необходимост от преактуване, което би довело до допълнителни разходи.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от НС.

 

*Петър Пенев е стажант в ИПИ.


Свързани публикации.