Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (9-12 април 2012)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Внесен на 09/04/2012 от Министерски съвет

Причини: Необходимост от завишен контрол в сектора на гражданското въздухоплаване на територията на България и ЕС.

Цели: Да предложи необходимите законодателни промени, с които да се определят методите за финансиране на ГА „Гражданска въздухоплавателна администрация”, както и да се регламентират правила, свързани с по-строги надзорни функции на агенцията.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта. Законопроектът предвижда финансирането на агенцията да се осъществява чрез механизма на летищните такси, плащани от пътниците и авиокомпаниите. Все пак предвидените приходи не покриват напълно разходите, следователно ще трябва да се отпуснат и средства от бюджета.

Резултати: Законопроектът предвижда финансирането на ГА „Гражданска въздухоплавателна администрация” да се плаща от летища с над 5 млн. пътникопоток за година (засега няма такова в България) или от летищния оператор на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България („Летище София“ ЕАД), което означава, че ще бъдат натоварени само пътниците на едно единствено летище. Това би навредило на принципната конкуренция между летищата.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда в НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Внесен на 11/04/2012 от Министерски съвет

Причини: Необходимост от по-ясна регламентация при концесиониране и използване на плажни ивици.

Цели: Да се въведе облекчена процедура за предоставяне на концесии за морските плажове и ограничаване на строителството в зона „А”. Също така законопроектът цели ограничаване на преместваемите обекти и съоръжения в зони „А” и „Б”, регламентиране на дейностите по финансиране и контрол на договорите за наем, въвеждане на легални дефиниции и понятия с цел подобряване на контрола по изпълнение на концесионните договори и договорите за наем на морските плажове.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Законопроектът предвижда промени в регламентацията, осигуряваща необходимите правомощия на посетителите и свободен достъп до природните богатства на страната ни. По-ясните правила за концесиониране са стъпка в правилната посока към оптималното използване на плажните ивици.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва ДА  се разгледа в НС.


Свързани публикации.