Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (30 януари – 3 февруари 2012)

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата 

Внесен на  30/01/2012 от Министерски съвет

Причини: Необходимост да се осигури ефективно осъществяване на дейностите за общественото ползване на пътищата.

Цели: Усъвършенстване и уеднаквяване на понятието “скоростен път” и приобщаване към добрите европейски практики. Ускоряването на процеса на изграждане на автомагистрали и скоростни пътища и създаването условия за съвременно придвижване, за повишаване безопасността на движение и за ограничаване на негативните въздействия върху околната среда.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Задължението за преместването на билбордовете по-навътре от ръба на настилката може да доведе до навлизането на билбордовете в частни имоти. Това, наред с очакваните разходи за релокацията на рекламните съоръжения може да доведе до спад на приходите от рекламна дейност.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът следва ДА се разгледа от НС, но условията за поставянето и преместването на рекламните съоръжения следва да бъдат прецизирани в отделна наредба.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана 

Внесен на 30/01/2012 от Министерски съвет

Причини: Задължения на Република България, поети с ратифицирането на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации, против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 18 декември 2002 г.

Цел: Разширяване на правомощията на омбудсмана.

Финансови средства: Според законопроекта ще са необходими допълнителни финансови средства, за да се осъществява невъзпрепятствано дейността на омбудсмана.

Резултати: Становището на омбудсмана ще гарантира в по-голяма степен защитата на основните права на гражданите и ще доведе до по-качествено и ефективно законодателство в тази област.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът следва ДА се разгледа от НС.

 

Законопроект за държавните такси

Внесен на 01/02/2012 от Мартин Димитров, Цветан Костов, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров от „Синята коалиция”

Причини: Несъответствие между законодателство и практика. 

Цели: Премахване на монополизирането и силното завишаване на таксите, платими при плащане на трансфер към държавния бюджет. 

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта. 

Резултати: Законопроектът осигурява легалност на плащанията на държавни такси по банков път (до този момент в закона е обявено само плащане в брой или чрез държавна таксова марка). Освен това приемането му ще намали монополизирането на този вид дейност, тъй като допълва чл. 2 със задължението плащането по банков път да става възможно само при задължително осигурено терминално устройство за заплащане с банкова карта. 

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта. 

Оценка: Законопроектът следва ДА се разглежда от НС. 


Свързани публикации.