Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (28 декември 2011 – 6 януари 2012)

Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции 

Внесен от МС на 28.12.2011

 • Причини: Хармонизиране на националното с европейското законодателство.
 • Цели: Взаимно признаване и изпълнение на  влезли в сила съдебни решения по наказателни дела и решения за пробация  между държавите – членки на Европейския съюз
 • Финансови средства: Според законопроекта няма да са необходими допълнителни финансови средства.
 • Резултати: Законопроектът ще допринесе за намаляването на формализма и опростяването на процедурите по взаимно признаване  и изпълнение на съдебни решения и решения за пробация между държавите , членки на Европейския съюз.
 • Съответствие с ЕС: Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета на Европейския съюз 

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от НС.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите 

Внесен на 30.12.2011 от Министерски съвет

 • Причини: Необходимост от актуализация на Закона за горите
 • Цели: Възможност за строеж на лифтове и влекове на горски територии без промяна на предназначението на територията; допълване на правомощията на служителите с оглед опазването на горските територии; отпадане на режима на удостоверяване за внос и износ на необработен дървен материал.
 • Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта. Премахването на процедурата за промяната на предназначението на горите ще доведе до загуби за републиканския бюджет.
 • Резултати: Облекчаването от административна тежест на процеса на внос и износ на необработен дървен материал ще насърчи търговския обмен и ще доведе до повишаване на благосъстоянието.
 • Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

 Оценка: Законопроектът не трябва да се разгледа от НС.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта 

Внесен от МС на 30.12.2011

 • Причини: Необходимост от оптимизиране, прецизиране и актуализиране на правната регламентация на обществените отношения, свързани с физическото възпитание и спорта в Република  България; съобразяване с поети ангажименти относно борбата срещу допинга в спорта.
 • Цели: Създаване на  благоприятни условия за насърчаване и развитие на системата на  физическото възпитание и спорта.
 • Финансови средства: Посочена е необходимостта от допълнително финансиране за Антидопингов център.
 • Резултати: Предоставянето на възможност за ползване на спортни обекти без търг или конкурс по реда на Закона за държавната собственост (съответно Закона за общинската собственост) създава възможност за злоупотреби.
 • Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта

Оценка: Законопроектът не трябва да бъде разглеждан от НС.

 

*Петър Пенев е стажант в ИПИ


Свързани публикации.