Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да бъдат разглеждани (26 март – 6 април 2012)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите

Внесен на 27/03/2012 от Министерски съвет

Причини:  Уреждане на основни обществени отношения, свързани с водностопанските  системи и съоръжения и реформирането на отрасъл „Водоснабдяване и канализация”.

Цели: Да предложи необходимите законодателни промени, с които да се определят ясни правила за собствеността върху водната инфраструктура, да се засили отговорността на държавата при осигуряване на достъп до питейна вода за населението и да се повиши ефективността на В и К операторите чрез икономия от мащаба при предоставяне на В и К услугите.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Законопроектът предвижда общините да изберат оператор, който да извършва дейностите по стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите – публична общинска собственост. Също така ще се създаде единен регистър за всички съоръжения във водния сектор – държавна и общинска собственост, който да съдържа данни за техническото състояние и параметри на хидротехническите съоръжения.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва  ДА се разгледа от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Внесен на 28/03/2012 от Атанас Атанасов (ПС „ГЕРБ“)

Причини: Необходимост наказателното законодателство, свързано с пътните инциденти, да бъде максимално адекватно на реалната пътна обстановка и сериозните последици (както в имуществен, така и в неимуществен план) при причиняване на тежки пътно-транспортни произшествия.

Цел: По-рестриктивни  наказания в случаите на пътни инциденти, съобразно тежестта на извършеното престъпление, т.е. да се регламентира една по-тежка наказателна отговорност.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Промените в закона ще допринесат за активната борба срещу множеството пътни инциденти.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва  ДА се разгледа от НС.

 

Законопроект за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Внесен на 30/03/2012 от Министерски съвет

Причини: Прецизиране на българското законодателство в рамките на европейските практики за статистическа обработка.

Цел: Опростяване на административните процедури и улесняване прилагането на закона от задължените лица и приходната администрация.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Промените в закона ще допринесат за опростяване на законодателството, предвид това че европейското такова покрива част от вписаните нормативни актове преди влизането на България в ЕС.

Съответствие с ЕС: Регламент (ЕО) № 638/2004 г, Регламент (ЕО) № 222/2009, Регламент (ЕО) № 1982/2004 г., Регламенти (ЕО) 1915/2005, (ЕО) 91/2010 и (ЕО) 96/2010

Оценка: Законопроектът трябва  ДА се разгледа от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

Внесен на 04/04/2012 от Ивайло Тошев, Николай Петков, Красимир Петров, Красимир Ципов, Юлиана Колева, Емил Радев, Искра Искренова (ПС „ГЕРБ”)

Причини: Необходимост от извършване на служебна проверка на представените изявления за подкрепа от поддръжници на гражданската инициатива, както и регламентиране на срока за нейното извършване.

Цел: Да се регламентират произтичащите задължения на Република България от Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (Регламента).

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Промените в закона са част от регламентираната нормативна уредба от страна на ЕС и  корекциите ще допринесат за интегрирането на националното законодателство.

Съответствие с ЕС: Регламент (ЕС) № 211/ 2011

Оценка: Законопроектът трябва  ДА се разгледа от НС.

 

Законопроект за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ

Внесен на 30/03/2012 от Министерски съвет

Причини: Липса на икономически изгоди.

Цел: Оптимизиране на бюджетните разходи.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта. Промените ще допринесат за спестяване на средства от такса за участие.

Резултати: Промените в закона ще допринесат положително към мерките по оптимизацията на държавните разходи по време на икономическа криза.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва  ДА се разгледа от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните

Внесен на 04/04/2012 от Партия „Атака”

Причини: Необходимост от радикални мерки в борбата с агресивните бездомни кучета.

Цел: Да се осигури сигурността на населението чрез евтаназия на агресивните безстопанствени животни.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта. Борбата с бездомните животни изискват разходи от страна на бюджета за осигуряване на необходимите технически средства и персонал.

Резултати: Законопроектът би трябвало да реши в много по-мащабни граници проблема с агресивните бездомни кучета. Концептуално, ако едно безстопанствено куче е агресивно и опасно за гражданите, съвсем нормално е към него да се подходи чрез икономически и социални обусловени мерки.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва  ДА се разгледа от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Внесен на 04/04/2012 от Партия „Атака”

Причини: Необходимост от подпомагане и облекчаване на най-бедните слоеве от обществото

Цел: Да се намалят цените на основните стоки и услуги.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта. По-малката ставка на ДДС ще дестабилизира приходната част на държавния бюджет.

Резултати: Приемането на диференцирана ставка на какъвто и да било данък изкривява пазара и променя относителни цени. Държавният бюджет на страната изключително много зависи от косвените си данъчни постъпления (косвени данъци), т.е. намаляването на ставката ще доведе до сериозни рискове пред изпълнението на приходната част.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Внесен на 04/04/2012 от Партия „Атака”

Причини: Необходимост от подпомагане и облекчаване на най-бедните слоеве от обществото.

Цел: Да се намалят цените на горивата чрез намаляване на акцизите.

Финансови средства: Понижени приходи от акцизи.

Резултати: Акцизите за горивата са определени на минималните позволени равнища от ЕС, т.е. законопроектът противоречи на европейското законодателство и регламентация, но е добър повод да се проведат преговори за намаляване на акцизите за страните с по-ниска покупателна способност.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда.

 

Законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи

Внесен на 04/04/2012 от Ивайло Тошев и Красимир Минчев (ПС „ГЕРБ”)

Причини: Необходимост от корекции в настоящия закон.

Цел: Да се премахне неопределеността, свързана с изплащането на таксите за смяна на предназначението на земеделските земи и процедурите по недовършени производства.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Законопроектът ще допринесе за премахване на неясни положения в закона.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва  ДА се разгледа от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Внесен на 05/04/2012 от Партия „Атака”

Причини: Необходимост от държавен контрол върху енергийния сектор.

Цел: Социално значими и стратегически сектори да бъдат под държавен контрол.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: България доказа в годините на преход, че не е добър стопанин на собствеността си. Енергийният сектор не прави изключение, а недооценените и незавършени структурни промени в последните години наложиха намесата на ЕК в сектора. Нова национализация в сектора ще доведе до неефективно и политизирано използване на ценни ресурси.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда от НС.


Свързани публикации.