Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да бъдат разгледани (23 – 27 април 2012 )

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Внесен на 23/04/2012 от Министерски съвет

Причини:  Необходимост от интегриране и прецизиране на националното и европейското законодателство.

Цели: Окончателно да се преодолеят несъответствията между Закона за адвокатурата (ЗА) и правото на Европейския съюз.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Законопроектът ще допринесе положително към мобилността на адвокати в рамките на България и ЕС.

Съответствие с ЕС: Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията.

Оценка: Законопроектът трябва ДА  се разгледа в НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Внесен на 23/04/2012 от Министерски съвет

Причини:  Необходимост от прецизиране на законодателството във връзка със спазване на човешките права.

Цели: Законопроектът цели да се интензифицира реинтегрирането на лишените от свобода чрез допълнителни мерки в сферата на квалификацията, образованието и общественополезните дейности.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва ДА  се разгледа в НС.


Свързани публикации.