Карти: Разходи за придобиване на материални активи

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на един от основните индикатори на инвестиционната статистика – разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по общини. Той описва изразходваното от нефинансовите предприятия за земя, сгради, машини и подобни в рамките на годината Картите илюстрират последните налични данни, които се отнасят до дейността на предприятията през 2018 г. Трябва да имаме предвид, обаче, че за разлика от чуждестранните инвестиции с натрупване, разходите за ДМА са доста по-волатилни, тъй като индикаторът се отнася до разходите, извършени в конкретната година.

|Интерактивна версия на картата|

Разходите за дълготрайни активи до голяма степен рисуват карта на преработващата промишленост в страната – това е отрасъл, които се характеризира с относително висока нужда от пространство за производство и машини. Към 2018 г. си личат няколко струпвания на значителни инвестиции в ДМА – около Пловдив и Хасково, в столицата и нейната периферия, като в района на Габрово и Велико Търново.

|Интерактивна версия на картата|

Претеглени спрямо населението, разпределението на разходите за ДМА остава почти същото. Тук се открояват трите индустриални общини около столицата – Елин Пелин, Костинброд и Божурище, както и промишлените клъстери около Пловдив и Варна. Останалите общини с относително високи инвестиции на човек от населението са по-скоро изолирани.


Свързани публикации.