КАРТА: Собствени приходи на общините в България

В „265 ИСТОРИИ ЗА ИКОНОМИКА“ представяме собствените приходи на общините в България. Картата илюстрира събраните постъпления от местни данъци и такси през 2019 г. средно на човек от населението във всяка община.

През 2019 г. събраните общо собствени приходи от общините са около 2,4 млрд. лв., или средно по 347 лв. на жител. Различията обаче са значителни, като в 6 общини се те надхвърлят 1000 лв. (Созопол, Мирково, Несебър, Приморско, Чавдар и Челопеч), в още 29 са в границите от 400 до 1000 лв., а цели 79 общини имат собствени приходи до 200 лв. на човек от населението. Във водещите 25 общини не попада нито един областен център освен столицата. Относително високи постъпления от местни данъци и такси отчитат сравнително малки общини с развита добивна индустрия, енергетика и  тежка промишленост, както и такива, в които туризмът играе значима роля в регионалната икономика.

Едновременно с това трябва да се подчертае, че приходите зависят и ефективността на местната приходна администрация. Данните за събираемостта средно за двата основни данъка – върху недвижимите имоти и превозните средства – показват, че през 2019 г. в 67 общини коефициентът на събираемост е бил между 60 и 70%, а в още 18 – дори под 60%. В тази група попадат и значителен брой областни центрове, както и някои общини с население над 20 хил. души със сравнително добро икономическо представяне.

 

Източник: Министерство на финансите

|Интерактивна версия на картата|


Свързани публикации.