Какво влезе в Парламента тази седмица (22-26 февруари 2010)

Законопроекти внесени на 18/02/2010 за обсъждане от Михаил Михайлов /ПГ "Синята коалиция"/ и група н.пр.:

Законопроект За изменение и допълнение на Закона за опазване на  земеделските земи

Налице е вероятност заменките на земеделски земи от държавния поземлен фонд да бъдат обявени за нерегламентирана държавна помощ. Предлагат се промени в Закона за опазване на земеделските земи, с които се забранява промяна на предназначението на земеделски земи и разпоредителни сделки с тях в случай, че са придобити със заменки преди 01.01.2010 г.

Законопроект За изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

За избягване на евентуални санкции от страна на Европейската комисия, които за земеделски земи със сменено предназначение и застроени, са доста по – високи, се предлага забрана за тяхното застрояване.

Законопроект За изменение и допълнение на Закона за горите

С оглед недопускане на санкции спрямо България от страна на Европейската комисия, се предлагат промени в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите, с които се забраняват разпоредителни сделки и промяна на предназначението на земи и гори от горския фонд, придобити чрез заменки до 01.01.2010 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Във връзка с предложените промени в Закона за горите, Закона за опазване на земеделски земи и Закона за собственост и ползването на земеделските земи, се предлагат промени в Закона за устройството на територията, които забраняват застрояването на имоти, определени като незастроими в параграф 11 от ПЗР на Закона за горите и ПЗР от Закона за опазване на земеделските земи.

Законопроект за допълнение на закона за здравето

Внесен на 18/02/2010 за обсъждане от Иван Иванов /ПГ на ПП ГЕРБ/ и група н.пр.

В предложеното допълнение са въведени изключения за допускане на тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения към някои закрити обществени места – ресторанти, заведения и др. в духа на практиката на други европейски държави, тъй като туризмът и отглеждането на тютюн са основни пера в нашата икономика.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните

Внесен за обсъждане на 24/02/2010 от Ваньо Шарков /ПГ "Синята коалиция"/ и група н.п.

  • Забранява се влагането на продукти и съставки, съдържащи ГМО при производството на детски храни;
  • Забранява се разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО в детски ясли, детски градини, училища и търговската мрежа около тях (в радиус от 100 метра);
  • Комисията поддържа електронен регистър за дейността си по ал. 1 в интернет страницата на Министерството на здравеопазването;
  • Обозначенията (надписите) указващи, че храните или хранителните продукти съдържат или се състоят от ГМО са с размер не по – малък от 25 % от опаковката.

 

* Стажант в ИПИ

 


Свързани публикации.