Какво не е наред при обществените поръчки

 

През седмицата поне на два пъти стана въпрос за обективността на обществените поръчки и спазването на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – според Националната асоциация на строителите на жилища законът позволява целенасочен избор на определена фирма, заобикаляне разпоредбите на закона и др., а освен това и кметът на една община беше обвинен в нарушаване на същия закон. Преди още една седмица стана ясно, че прокуратурата е образувала няколко досъдебни производства срещу длъжностни лица от администрацията на парламента заради нарушения отново на същия закон. Много е вероятно да са налице и други подобни случаи, на които или не е обърнато достатъчно внимание или не са достигнали до медиите.

Ясно е, че ЗОП е изключително важен, тъй като определя правилата при разходването на немалка част от бюджетните средства, поради което и нарушаването му е привличаща практика и е очевидно често срещано явление. Това, което обаче се пропуска в повечето случаи е, че формалното нарушаване на закона далеч не е необходимо, за да може да се злоупотреби със средства на данъкоплатците – редица текстове от закона предоставят напълно легалната възможност възложителят на обществената поръчка да избере онази фирма, която желае и по цена на изпълнение, която не е задължително да е най-ниската за случаите, при които потенциалният изпълнител не е единствен.

Защо се случва това? Основната причина е дизайна на правилата, които регулират системата, без тук да се взимат под внимание индивидуални психологически и икономически подбуди за преразпределение чрез власт, а по-скоро слабостите и несъвършенствата на конкретните правила. Под формата на препоръки са представени някои от най-значимите слабости в системата:

1. Ревизия на предвидените към момента процедури за възлагане на ОП с цел премахването на онези, които предполагат непрозрачно договаряне и предрешен избор на изпълнител. В конкретен план непрозрачните процедури са следните: ограничена процедура (оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор), състезателен диалог (възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати и определя едно или повече предложения, след което съответните кандидати могат да подадат оферти), процедури на договаряне с и без обявление! (след предварителен подбор, преговори с избраните кандидати). Както излиза единствената процедура за възлагане на обществени поръчки, която в достатъчна степен поне на този етап може да защити интересите на данъкоплатците е откритата процедура. Тя обаче се прилага далеч не за всички поръчки;

2. Разширяване обхвата на ОП и включване на допълнителни дейности, финансирани с публичен ресурс, които по своята същност следва да се извършват чрез провеждане на процедура за ОП, но в момента са извън системата;

3. Ревизиране на списъка с обстоятелства и частни случаи, които към момента предполагат заобикаляне на системата на ОП;

4. Намаляване на праговете, под които процедура за ОП може да се възлага по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, предвид възможността за непрозрачно и дискреционно договаряне и избор на изпълнител;

5. Премахване на критерия за класираща оценка "икономически най-изгодна оферта", като единствен такъв трябва да остане критерия "най-ниска цена". По отношение на осъществяваните покупки с публичен ресурс трябва да се следва принципа на минималната необходимост;

6. Стесняване на обхвата на търговската тайна и публикуване в регистъра на обществените поръчки (РОП) на сключените договори в оригиналния им вариант и всички прилежащи към тях документи, имащи отношение към процеса и вземането на решение за избор на изпълнител;

7. Публикуване в РОП на всички документи и анализи (формули, тегла, обосновки), изготвени от възложителя въз основа, на които в взето решението за избор на изпълнител и други.

За последните три години ЗОП се измени девет пъти, като обаче нито една от тези инициативи не си беше поставила за цел да коригира истинските слабости в системата. Дано новият парламент не направи същата грешка.

 


Свързани публикации.