Какваби била добрата стопанска политика през 2005 и след изборите?

В началото на септември 2004 г. писахме, че както “…изглежда, в навечериетона изборите политическите партии ще пренебрегнат съществените предизвикателствапред българската икономика.” Затова предложихме списък на политически действия,които да възкресят реформите. Равносметката в края на годината е, че въпрекинякои полезни начинания, ние се оказахме прави.

Полезните развития на 2004

В миналия брой ние изброихме десетте положителни развития на миналата година(виж: http://ime-bg.org/pr_bg/).Те се свеждат до: 1. приватизация – с добър финансов ефект (зарадиБТК и електроразпределителните дружества); 2. намаление на корпоративнотооблагане – с 15% България се нарежда сред страните в Европа с най-нискаставка; 3) трети GSM – оператор; 4. министърът на финансите станаразпространител на класическите либертариански идеи – прецедент в близкатаполитическа история на страната, който дори е в пряко противоречие с политикатана самия министър; 5. увеличение на инвестициите – задържане на темпана ръст от около 1/5 на година; 6. дори БСП вече подкрепя разумни стопанскиначинания – например споменатото намаление на корпоративното облаганеи нулева ставка за реинвестираната печалба, и изглежда готова да обсъждаи други подобни идеи, което също е прецедент в новата история; 7. двуцифренръст на дохода в частния сектор, който компенсира преразпределителнататежест на правителството и идеите му за нови държавни компании и проекти;8. поддържане на отворена икономика, със сума на вноса и износа от127% от БВП, въпреки натоварващите вътрешния потребител протекции; 9. нискаинфлация; 10. разпространение на идеите за нисък и плосък данък.

В това изброяване ние не включваме характерната за предишни години фискалнадисциплина, която фактически вече се нарушава от самото правителство. Къмднешна дата следва да добавим и изкупуването на книжа по външния дълг съссредства от фискалния резерв, което без съмнение е най-смисленият начинза изразходване на неговите излишества.

Някои неосъществени начинания на 2004

Годината бе изпълнена и с инициативи, чието осъществяване безспорно можешеда бъде или завършено, или по-добро. Става дума за следното.

1. След като многократно идеята бе предлагана от независими наблюдатели(включително от ИПИ), правителството заговори за въвеждане на ваучери вобразователната система;

2. След като предишното правителство закъсня с въвеждането на анализ наползи и разходи в правенето и прокарването на политика и законодателство,това правителство започна няколко пилотни проекта в тази област и е многовероятно да остави в наследство на следващото правителство някакви правилав тази област;

3. Продължавайки започнатото от предшествениците и отговаряйки на обществениянатиск министърът на финансите продължи да намалява преките данъци (безпенсионните и здравни осигуровки), но увеличавайки косвените данъци и общоторавнище на правителственото преразпределение (като дял от БВП);

4. През 2003 г. бяха приети съществени правила, които, ако бяха приложени,можеше и трябваше да доведат до съществено понижаване на квази-данъците.Те вероятно отнемат около 10 на сто от националния доход, като налагат награжданите и фирмите данък време, високи разходи по съобразяване със законитеи разходи за работа с правителството в центъра и по места*. Става дума зазакона за ограничаване на административното регулиране и административнияконтрол. Едва през декември т.г. бяха приети инструкциите за прилагане натози закон.

5. След три години безсмислени дебати по повод правилата държавните поръчкии два партньорски проекта с правителства на страни-членки на ЕС, през тазигодина законът бе променен, за да бъде създадена агенция за тези поръчки.Сам по себе си полезен, този политически ход се оказа крайно противоречив– агенцията е на ниско равнище на подчинение, уредбата й съдържа възможностза конфликт на интереси засега пропуска възможността за внасяне на повечепрозрачност и публичност.

6. Промените в конституцията по повод мандатността и контрола върху качествотона работата на съдебните и изобщо правораздавателните органи и по поводправото на чужденци да купуват земеделска земя се отличиха с минималистиченподход – т.е. промяна спрямо безсмислени общи знаменатели на външни изисквания,без отчитане на нуждите на гражданството и икономиката на страната.

7. Започна процес на отделяне на регистрацията на фирмите от съда, но вдействителност на техническите параметри на системата бе наложен такъв дизайн,че се блокира възможността са ускоряване на регистрацията, използванетона съвременни технологии и се отлага във времето използването на най-добритепрактики.

8. Народни представители от всички партии подкрепиха частичното приватизиранена работата на съдиите изпълнители, но реформата бе блокирана в защита наинтересите на около 250 настоящи съдии – в разрез с нормалната логика иизискванията на пазара и кредиторите.

Списъкът може да бъде продължен.

Възможности за добра политика през 2005 и след това

Под “добра” стопанска политика ние разбираме политика, която подкрепя икономикана създаването, а не на преразпределянето на доход. С други думи, това естопанска политика, която: а) води до увеличаване на разполагаемия доходна фирми и граждани; б) увеличава възможностите за избор; в) развива институциитена пазара по начин, който разширява свободата на договарянето** в иметона увеличаването на благосъстоянието на гражданите.
Предполагаме, че изкушенията на изборната година ще задържат намалят темпана реформите. Шансът това да не се случи е, избирателите да настояват претендентитеза управление на страната до 2009 да се съсредоточат върху следните насокина стопанската политика

1) Следващото правителството трябва да се откаже от увеличаване на разходите.Това означава съзнателни и целенасочени действия за намаляване на администрацията,субсидиите и неприсъщите дейности и проекти. В тази група попадат и екстравагантнии безсмислени проекти като АЕЦ Белене. Приготовленията са доста напреднали.Замисълът трябва да бъде спрян и от сегашното правителството, и от неговитеопоненти още в началото на 2005 и подложен на подробен и публичен анализна ползите и разходите от нова атомна централа.

2) Още сегашното правителство следва да преустанови връщането към традициитеза непрозрачно управление на средствата, събрани от данъци, характерни запериода преди 1997 г. Това означава да се преустанови създаването на държавникомпании и пренасочването на средства към извънбюджетни сметки. Перспективатаза преизпълнение на бюджета и през 2005 изисква да продължи обсъжданетона идеи за ново значително намаляване на преките данъци (включително осигуровките)през 2006 г. и след това. Както вече имахме възможност да докажем и покажем,напълно възможно е намаление до 10% на всички ставки по преки данъци – данъкавърху доходите, данъка върху печалбата и осигурителните вноски.

3) Бърза приватизация без запазване на държавен дял в предприятия катоБулгартабак Холдинг, както и концесиониране на магистрали, летища, пристанища,мостове и т.н. Това трябва да става при спазване на конкуренцията за изпълнениена държавни поръчки и изобщо при частното предлагане на публични услуги.Част от това предлагане на публични услуги са реформите в образованието,здравеопазването и изпълнението на договорите.

4) В образованието реформите изискват усилия в следните насоки: а) намаляванеброя на учителите в началните и средни училища и закриване на образователниинституции, в които има повече учители на един ученик отколкото в странитеот ОИСР; б) засилване на конкуренцията във висшето и средното образованиечрез намаляване на бюрокрацията при създаване на нови училища и университетии въвеждане на ваучерната система; в) осигуряване на финансовата самостоятелностна университетите, включително възможностите на печелят от стопанска дейност;г) насърчаването на сътрудничеството между университетите и училищата ибизнеса. Както е известно ваучерната система означава, че държавната субсидияняма да се разпределя директно на училищата и университетите (били те частниили държавни), а ще се предоставя под формата на ваучери на учениците икандидат-студентите; в зависимост от тяхното решение в кое учебно заведениеда учат, ще се определя и субсидията, което ще засили конкуренцията междууниверситетите.

5) Реформиране на здравеопазването предполага демонтаж на монополната структура,премахване на привилегиите и привилегированите групи (освен онези, за коитообществото открито изисква и решава да предостави защита и изравняване навъзможности), индивидуализиране вноските и в крайна сметка допускане наконкуренция на всички нива, включително възможност за избор между различниздравни каси и лекари, и увеличаване на свободата на ценообразуването.

6) Реформа в енергетиката изисква: първо, либерализация и приватизацияна производството, преноса, дистрибуцията, вноса и износа на електрическаенергия и природна газ; второ, отказ от създаване на нови държавни структурипреди приватизацията и либерализацията; и трето, осигуряване на независимостот доставчиците на енергоресурси и в частност от Русия.

7) Пенсионна реформа. Разработване и прилагане на стратегия за преход отразходо-покривна към частна капиталонатрупваща пенсионна система. И по-специално:

· Премахване на осигуровките за държавния пенсионен фонд.

· Осигуряване на пенсиите на пенсионерите. Пенсиите на настоящите и бъдещитепенсионери, които нямат натрупани средства в частен пенсионен фонд, се изплащатот фонд “Пенсии”. Финансирането се осигурява от държавния бюджет.

· Работещите плащат задължително 8% осигуровка в частен пенсионен фонд.Средствата се натрупват по личната му пенсионна сметка и се инвестират вдоходоносни ценни книжа, което осигурява тяхното нарастване.

· Пенсиониране. Осигуреният може да се пенсионира на всякаква възраст посвой избор при положение, че натрупаните средства в личната му пенсионнасметка са достигнали определен минимум (натрупаната сума по сметката муда е достатъчна за гарантиране на пенсия в размер на поне 50% от среднияму доход през последните 10 години). При пенсиониране осигурените в реформиранатасистема ще имат няколко възможности за използване на парите в своите сметки.Едната от тях ще бъде да получават анюитети – еднакви месечни пенсии, вторатае да се теглят при поискване различни ограничени по размер суми, а третатае да се използва комбинация от предходните две. Така се дава възможностна хората свободно да избират изразходването на парите си в зависимост отсвоите нужди. При смърт на осигурения останалите средства по индивидуалнатаму сметка се разпределят сред наследниците му.

8. Съдебната реформа е спряна от страх и липса на здрав разум. Онова, коетотрябва да се реформира в нея започва от приютяването на прокуратурата визпълнителната власт. Преди изборите е възможно постигането на консенсуспо тази част от реформата. Освен това преди изборите е възможно да се положатосновите на извън-съдебното посредничество при спорове и работата на частнитеизпълнители. Тогава мнозинството, спечелило изборите, ще трябва да продължипромените в очертаната насока.

9. Това мнозинство ще трябва да направи и съответните промени в глава шестаот конституцията, уреждаща съдебната система.

10. Вероятно още това мнозинство ще трябва така да приложи промените вчл. 22 от конституцията, така че да премахне както пречките пред закупуванетона земеделска земя от чужденци, така и препятствията пред свободното разполаганесъс собствеността, без гратисни периоди, още от 2006 г. Това е в интересна мнозинството собственици на земя и те ще подкрепят такава политика. Изисквасе специално внимание за защита на правата на собственост, особено срещуотчуждаване за държавни и общински нужди и срещу конфискация по процедуритена законодателство, разработвано в името на борбата с престъпността.

11. Изработването на правителствени политики страда от два основни недостатъка.Първо, правителството се нагърбва с много несвойствени задачи, като за обосноваванена това се използва богатият на заблуди и неефективност “европейски опит”– взема се най-лошият модел и се налага на гражданството. Второ, дори, когатоима добри начинания, те потъват в липсата на координация. Едно от решениятана тези проблеми е създаване на звено за оценка на въздействието на политикатаи регламентите и прилагането на едни и същи процедури за оценка от всичкиизточници на законодателна инициатива. Става въпрос за разглеждане на алтернативии оценка на разходите и ползите при приемането на ново законодателство сширокото участие на онези, от които се изисква съобразяване с политикатаи регламентите (т.е. на фирмите и гражданите). Това предполага: а) при оценкатана алтернативите винаги да се отчита и възможността за ненамеса; б) приеманетона политики, законодателство и проекти само при доказано превъзходство наползите над разходите; в) периодичен преглед на очакваните ефекти и опростяване,дерегулиране и кодификация; г) публичност и отчетност на процеса, осъществимоправо на коментар, възможност за запознаване с мнението на другите заинтересовании задължение за отговор; д) подлагане на т.нар. право на ЕС на същите процедурии изисквания.

12. Тези процедури с течение на времето ще доведат до отмяна на множествовредни лицензионни и разрешителни режими и до намаляване на споменатитепо-горе квази-данъци.

13. Всяко бъдещо правителство ще трябва да положи особени старания за подобряванекачеството на публичните услуги. Концентриране ресурсите на държавата върхупредоставянето на качествени публични услуги, а не управление на компании.Това ще изисква и приватизиране на сега капитализираните държавни компании,и широко частно, основано на конкуренцията, предлагане на правителствениуслуги. Няма такава услуга, която да не може да бъде предоставяна частно.Една бъдеща администрация, която е по-ефективна (по-малко хора вършат повечеработа), подбрана е по достойнства, поема отговорност, пести време на гражданитеи фирмите, работи на основата на делегирането и владее чужди е предварителноусловие за по-доброто качество на услугите на правителството. Между другототова ще означава: а) разширен достъп до обществена информация и архиви,б) процедури по извеждане на правителството на “дневна светлина”, в) обслужванена едно гише като междинен стадий на преход “без гише” и към правителствобез хартия, г) документи, дадени да един орган да не се изискват от друг,д) електронно правителство или правителство и общуване с него без хартия,е) електронен “Държавен вестник”, ж) ясни срокове, унифицирани процедурии санкции за неизпълнението им, з) широко прилагане на мълчаливото съгласие.

14. Фискална децентрализация е в зародишево състояние. Вменяване на правона общините да определят местните данъци и такси, данък върху доходите иданък печалба ще засили конкуренцията на ниво община.

15. Въвеждане на професионална армия е една от основите задачи на следващитеняколко години. Напълно премахване на наборната военна служба поради негативнитепоследици от нея както по отношение на сигурността на страната, така и захората, които подлежат на нея. Освен това по този начин се намаляват значителноикономическите загуби от пропуснатите възможности за труд и квалификацияна младежите по време на казармата. Като алтернатива на военната повинностсе въвежда напълно професионална армия. Общата численост на персонала наармията и министерството на отбраната се ограничава между 17 200 и 19 800души, които са напълно достатъчни за страна с населението и икономическоторазвитие на България. По отношение на военната собственост – приватизиранена всички излишни активи, като, в случай че възникне необходимост за временноизползване на част от тях, те могат да бъдат наети обратно.

16. Въпреки започнатите реформи през 1998 и 1999, “социалната” държавастава все по-тромава. Освен посочените реформи в пенсионното и здравнотодело от радикална промяна се нуждае и правно-политическата рамка на пазарана труда и социалните помощи. По повод помощите това трябва да бъде въвежданена концепцията “Първо работи” (всички помощи се дават на онези, които изразяватготовност да работят, сиреч “който не работи, не яде”). Освен това и заеднос това е нужно прекратяване на всички неефективни програми за активни меркина трудовия пазар и въвеждане на коренно различна концепция за помощ и съдействиеза заетост. Всички програми, свързани с намиране и осигуряване на работаили преквалифициране (след изтичане на законово определения срок за получаванена обезщетение според трудовия стаж) трябва да бъдат обвързани с полаганетона труд и изпълняването на други условия.

17. Довършване на имотния регистър. Проектът за изграждане на кадастъри имотен регистър започна през 2001 г. и досега са усвоени около 20% отсредствата. Световната банка наскоро заяви, че е възможно заемът да бъдекласифициран като неудовлетворителен поради закъснение при реализиранетона етапите до сега (в момента с кадастрална карта са около 5% от териториятана страната). Тя настоя и да има една агенция по вписванията и кадастъра,а не две самостоятелни, както е предвидено в закона. Също така, приетиятвече закон за кадастъра и имотния регистър в момента регулира имотите, ноне дава сигурност на собствениците им (основният фактор е собственикът,а не имотът и това дава възможност за измами).

18. Съществени промени изисква и политиката в областта на опазването наоколната среда. Това е една от най-трудните за реформа области, незаслуженоизместена от центъра на общественото внимание. В момента гражданите и фирмитеса съществено онеправдани, а разходите им за опазване на околната средасе увеличават и достигат до 6 – 7% от БВП. Законодателството по опазванетона околната среда не зачита правата на частната собственост. Процедуритепо ОВОС са направени така, че администрацията решава по свое усмотрениекога какъв интерес да зачете: за едни частни интереси тя налага изискванияза опазване на средата, а за други – не. Обществеността има малко правав процеса, също не зачита правата на частна собственост и “зелените” гражданскиорганизации или се радикализират, или биват корумпирани. Голяма част отразходите по опазване на околната среда са фактически наложени от сегашнотоправителство, което си спести труда по договарянето на преходни периодипо прилагането на европейските стандарти.

19. Многократно обсъжданите субсидии от ЕС не се отличават съществено катопроблем от проблема с прозрачността и отчетността на изразходването на средствата,събирани от българските данъкоплатци. С други думи към тях трябва да сеприлагат същите изисквания за ефективност на разходите, за цена за качество,за съревнование за изпълнението, за отговорност за резултата и за публичностза критериите на подбор и условията на договаряне. Основният проблем с тезисубсидии е, че те по-скоро създават стимули за нерешителност, отказ от реформии непрозрачност.

Моралната страна на реформите през 2005 г.

В България, както и навсякъде другаде, се съревновават две икономики: икономикана съзиданието и икономика на прехвърлянето на доход. На съотношението имобаче засега не се обръща достатъчно внимание. В икономиката на прехвърлянетогражданите, фирмите и правителството мобилизират огромни ресурси от време,пари и влияние, за да се преразпределят доходи. Това става най-общо по дваначина: а) опити да се изземе богатството на други хора; б) опити да сепредотврати разполагането с доход, който хората сами са произвели и койтоим принадлежи. Колкото повече тези опити се разгръщат, толкова повече сесвива производството на доход.

Промяната до голяма степен е следствие на етиката и господстващия морал.Изглежда нормално отделните граждани да предпочитат и ограниченията на производствотона доход, и изземването на доход да се случат на някой друг, не точно натях. Ако това е така, те вероятно биха подкрепили кандидати за управлениена страната, основаващи своята политика на икономиката на съзиданието.

Проблем на морала на кандидатите е те да се решат на тази стъпка през 2005г.

–––––––––––––––––––––

* В България – според изследване на Световната банка – фирмите харчат двапъти повече време за работа с администрацията отколкото фирмите в съседнаСърбия (и три пъти повече време от фирмите в Румъния и Полша); както пресметнахмепрез април т.г. у нас годишно се изразходват най-малко 124 000 работни дниза попълване на (празни) данъчни декларации и статистически отчети (виж:http://ime-bg.org/pr_bg/). В следствиена това България през 2004 “води” по данък рушвет сред всички пост-комунистическистрани (ако се вярва на същото изследване на Световната банка).

** Това ще рече, че за онова, което търсят, купувачите плащат по-малкоотколкото са очаквали, а продавачите получават повече от онова, което сапредполагали.

   

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.