Какво показва системата за натовареност на съдилищата

За поредна година бяха публикувани обобщените статистически данни за натовареността на съдилищата и във връзка с това – Обобщение на становищата от съдилищата относно СИНС (Система за изчисляване на натовареността на съдилищата). За какво става въпрос и защо това е важно?

Какво е СИНС?

Системата за изчисляване на натовареността на съдилищата (СИНС) е средство, което определя натовареността, като отчита спецификите на всяко едно дело. В зависимост от тези особености се поставя различен коефициент. Този коефициент определя трудността и необходимото време за разглеждане на делото.

За какво служи?

Системата за измерване на натовареността се прилага за съдии, прокурори и следователи. Тя е основен критерий, който ползва Висшият съдебен съвет (ВСС) при изпълняване на част от основните си функции[i]:

  • Когато определя броя на съдебните райони и седалищата на съдилищата и прокуратурите, при създаване и закриване съдилища и прокуратури и териториалните им отделения в населените места, при определяне броя на съдиите, прокурорите и следователите съобразно степента на натовареност,
  • При дисциплинарните и атестационните процедури на магистратите.

Какво показват статистическите данни?

Данните се изразяват в коефициент на натовареност при отчитане на всички видове дела. Коефициентът определя времето, прекарано от един съдия в разглеждане и решаване на дела, на база на общото му отработено време. Така има деление на щатна натовареност, съобразно разпределението на делата по зададения щат, и действителна натовареност, показваща реално колко съдии колко дела са гледали и решили. Настоящите данни отчитат действителната натовареност, като за източник е ползван годишният доклад на ВСС за изминалата 2017 г.

Най-натоварени са районните съдилища (РС) в областните центрове. Техният коефициент на натовареност на разгледани/свършени дела е средно 48,90/44,06

Районни съдилища в областните градове

 

Разгледани дела

Свършени дела

Най-натоварен: Софийски районен съд

79,39

55,04

Най-малко натоварен: РС – Велико Търново

30,85

28,74

 

На следващо място се подреждат РС извън областните центрове. Средната натовареност е 44,19/39,78.

Районни съдилища извън областните градове

 

Разгледани дела

Свършени дела

Най-натоварен: РС – Велинград

77,18

70,15

Най-малко натоварен: РС – Ивайловград

11,48

9,62

 

Административните съдилища (АС) са със средна натовареност 16,49/13,68.

Административни съдилища

 

Разгледани дела

Свършени дела

Най-натоварен: Административен съд София-град

36,34

27,27

Най-малко натоварен: Административен съд – Търговище

9,08

8,21

 

Сред окръжните съдилища (ОС) средната натовареност е 10,80/9,33.

Окръжни съдилища

 

Разгледани дела

Свършени дела

Най-натоварен: Софийски градски съд (СГС)

30,97

21,40

Най-малко натоварен: Окръжен съд – Търговище

5,26

4,68

 

Апелативните и Военните съдилища са най-ненатоварени, като тяхната средна натовареност е съответно 7,11/6,15 и 4,21/3,86.

Какво е становището на съдилищата?       

Мненията относно ефикасността на СИНС са твърде разнопосочни и полюсни. Според някои съдилища СИНС не използва достатъчно обективни измерители и бази данни, създава повод за напрежение между съдиите, ангажира значителен човешки ресурс и няма добавена  стойност в малките населени места. Според други, обаче, СИНС е крачка напред в развитието на съдебната система, помага в голяма степен на административните ръководители и дава възможност на всеки съдия да види своята натовареност и тази на колегите си, като по този начин се избягват спорове. Повечето от съдилищата, било то с негативни или положителни нагласи, се обединяват около тезата, че базата данни и коефициентите имат нужда от постоянно обновяване и прецизиране. Това е и причината 50 от 60 страници на обобщението на становищата да са именно предложения за изменения на тези показатели.

Как изглеждат нещата отстрани?

Системата, която изчислява натовареността на съдилищата, е безспорно една крачка напред в организационното и административно развитие на съда, следствието и прокуратурата. Анализът на данните, които стоят зад работата на съда, е важен елемент в повишаване на качеството на правораздаването. За да се направи адекватен анализ обаче  е нужно тези данни да отговарят на реалността. Подобряването на СИНС е дълъг процес и предпоставка за това той да е успешен е взаимното сътрудничество между  съдилищата и ВСС.

След направените предложения топката е в полето на Съвета да изготви адекватни изменения. Реформата на съдебната карта, или казано с други думи, закриването и сливането на част от съдилищата е  трудно решение, което трябва да се направи, анализирайки данните от СИНС. От стойностите, посочени по-горе, можем да направим извод, че част от тях са много по-малко натоварени от други. Като пример може да посочим ОС Търговище (5,26/4,68) и АС Търговище (9,08/8,21), които са близо два пъти по-малко натоварени от средната натовареност за конкретния вид съдилища в страната (10,80/9,33 за ОС и 16,49/13,68 за АС). Военните съдилища[ii] са изключително ненатоварени с 4,21/3,86 на базата на средната натовареност на всички видове съдилища – 21,95/19,48. От друга страна има съдилища, които са в пъти по-натоварени в сравнение с други от същия ранг – РС Велинград с коефициент 77,18/70,15 при средна натовареност за РС извън областните центрове 44,19/39,78. Това са само малка част от примерите. Дисбалансът „бие на очи” при дори повърхностен поглед на статистиката, но за реформи е нужно доверие в числата. Това доверие трябва да се изгради с взаимната работа на ВСС и съдилищата за подобряване работата на СИНС. Ако СИНС дава обективни данни, то ВСС ще взима добре аргументирани решения и сърдити няма как и защо да има.

Натовареността е един от най-важните показатели, които отчитат дейността на съдилищата. Не е справедливо една част от съдиите да изнемогват, а друга да стоят със „скръстени ръце”. Това рефлектира в мотивацията, качеството на работа и професионалното им развитие. Една от задачите на ВСС е да подобрява качеството на правораздаването, било то и чрез закриване на съдилища. Работещ и адекватен СИНС е инструментът, който позволява това да става по прозрачен и разбираем начин.

*Илия Димитров е стажант към правната програма на ИПИ.

 


[i] Чл. 30, ал.2, т.7 от ЗСВ – ВСС, по предложение на една от колегиите след съгласуване с министъра на правосъдието или по предложение на министъра на правосъдието, а по отношение на военните съдилища – след съгласуване с министъра на отбраната, определя броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, военните, административните и апелативните съдилища и прокуратури, създава и закрива съдилища и прокуратури, променя тяхното седалище и определя населените места, в които се разкриват териториални отделения към съответния районен съд и към съответната районна прокуратура и

Чл.30, ал.2, т.8 от ЗСВ – по предложение на една от колегиите след съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт ВСС определя броя на съдиите, прокурорите и следователите във всички съдилища, прокуратури и следствени отдели съобразно степента на натовареност и

чл. 198, ал. 2, т.4  от ЗСВ – общата натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания съдия, прокурор или следовател в сравнение с другите съдии, прокурори или следователи от същия орган на съдебната власт.

[ii] Военните съдилища са само три –  ВС Сливен, ВС Пловдив и ВС София.


Свързани публикации.