Изпълнението на държавния бюджет до края на ноември 2005

Според обявените от Министерството на финансите данни, към края на ноември 2005 година приходите в консолидирания държавен бюджет са над 16.2 милиарда лева. В сравнение със същия период на предходната 2004 година приходите са нараснали с 13.3 процента. Най-високо е нарастването на помощите ( от чужди страни и организации за българското правителство ) – 18.4%, неданъчните приходи растат с 14.7%, а данъчните приходи нарастват с 12.8%. В резултат на бързия растеж на всички приходи в бюджета излишъкът достигна ниво от 1.78 милиарда лева, което представлява увеличение с 20% спрямо същия момент на предходната година /виж таблица 1/.

 Таблица 1: Приходи и излишък в консолидирания държавен бюджет

Хил.лв.

30.11.2004

30.11.2005

Растеж

Общо приходи

14304538.6

16203386.1

13.3%

Данъчни

11485650.7

12953660.1

12.8%

Неданъчни

2397706.1

2751128.6

14.7%

Помощи

421181.1

498597.3

18.4%

Излишък

1478036.4

1779283.4

20.4%

Източник:Министерство на финансите

Когато беше гласуван бюджетът за 2005 година заложеният прираст на приходите спрямо 2005 година беше 1.3%. Както виждаме от данните, този прираст е надхвърлен над десет пъти. Ако тази тенденция се е запазила и през последния месец на 2005 година /данни за което ще бъдат публикувани след около месец/, то преизпълнението на приходите в края на 2005 година ще достигне почти 1.9 милиарда лева /виж таблица 2/.

 Таблица2: Планирани и очаквани приходи в бюджета

Хил.лв.

2004

2005

 

Заложен ръст на приходите

15858557.6

16067000.0

1.3%

Очаквано изпълнение

15858557.6

17963692.4

13.3%

Преизпълнение

 

1896692.4

 

Източник:изчисления и прогноза на автора на база данни от МФ

 

Какво може да се направи с реализираното преизпълнение на приходите от 1.9 милиарда лева?

  • Данъкът върху печалбата и данъкът върху доходите могат да се премахнат едновременно

  • Осигуровките могат да се намалят наполовина, от 42% през 2005 година до под 20% през 2006 година

  • ДДС може да се намали наполовина, от сегашните 20% до под 10%

Вместо да се случи някое от тези възможни намаления на данъците, през 2006 година правителството намали осигуровките само с 6%, при това цялото намаление се компенсира от увеличение на акцизите и данъците и таксите, с които се облага имуществото. Управляващата коалиция пропуска възможност за насърчаване на икономиката и увеличаване доходите на гражданите, възможност, която след 1-2 години вероятно няма да съществува.

 

 

 

 


Свързани публикации.