Изпълнението на бюджета през януари

Министерството на финансите оповести официално данните за изпълнението на консолидирания бюджет за месец януари. Те са важни от гледна точка на очакванията за приходите през цялата година, които са свързани с общото ниво на икономическата активност и структурата на доходите и потреблението.

Общите приходи достигат 2 083.2 млн. лв., разходите – 1 569.1 млн. лв., и излишъкът е в размер 440.4 млн. лв. (около 0.7% от очаквания БВП за 2008 г.). Приходите нарастват с 39.4% или 589 млн .лв. Това се дължи на данъчните приходи, които се увеличават значително – с 52.3% или 641.6 млн. лв. само за посочения месец.

Структурата на тези приходи се променя, като нараства делът на непреките данъци. Приходите от данъка върху добавената стойност нарастват със 150% (490.7 млн. лв.), което се дължи до голяма степен на резултатите от 2007 г., когато поради членството на страната в Европейския съюз имаше известно забавяне на реализирането им. Освен това през януари се отчитат сделките от последните месеци на предходната година, когато потреблението традиционно се засилва. Следователно може да се очаква темпът на нарастване да се понижи през следващите месеци.

Приходите от акцизи също бързо нарастват – с 59.3%, като по този начин те стават втория най-голям приходоизточник в бюджета след ДДС. Високият растеж се дължи от една страна на увеличаването на ставките върху горивата, въглищата, кокса, електроенергията и цигарите и, от друга, поради нарасналото потребление на тези стоки и услуги поради развитието на доходите в страната.

Приходите от мита се повишават с 11.8%, като това се дължи на нарасналия внос на автомобили, машини и оборудване и земеделски продукти, докато промени в тарифите не са извършени.

Развитието при преките данъци е по-различно. При корпоративните данъци промените от началото на 2008 г. са свързани с изчисляването на авансовите вноски за първото тримесечие, освобождаването на фирмите с оборот под 100 хил. лв. от задължение за внасяне на авансови вноски, докато ставката върху печалбата остава 10%. Резултатът е по-високи приходи с 19.2%, което е следствие от по-високата стопанска активност.

Приходите от данъка върху личните доходи се понижават с 22.1%. Факторите за това са въвеждането на пропорционално облагане с 10% ставка по доходите от труд и 15% за едноличните търговци, плащането на данъка според разпоредбите за миналата година, тъй като част от доходите, които са изплатени през януари, са начислени през декември 2007 г. Освен това патентите вече са местен данък и преминават към общинските бюджети.

Приходите от осигуровки се запазват на същото равнище както през януари 2007 г., като измененията са свързани с намалена ставка с 3 процентни пункта от октомври 2007 г. и повишаване на осигурителните прагове от началото на 2008 г. Приходите от здравни вноски, при които няма промяна в ставката, се понижават с 16.6%, докато тези от социални осигуровки нарастват с 5.4% въпреки по-ниските вноски. Подобно на данъка върху личните доходи част от приходите са според нормативната уредба за миналата година, когато са начислени възнагражденията.

Разходите в консолидирания бюджет се повишават с 15.9%, което е по-висок темп спрямо очаквания номинален растеж на брутния вътрешен продукт през 2008 г. Нещо повече – тези разходи представляват едва 6.5% от годишните разчети, което означава, че растежът за цялата година ще бъде дори по-висок.

Нарастването се дължи най-вече на текущите разходи – за заплати, осигуровки и издръжка. Това развитие може да бъде променено при реализация на намерението за съкращение на броя на служителите в държавната администрация с 12%. Разходите за лихви се понижават с 4%, което е резултат от благоразумната политика по дълга и реализирането на излишъци в бюджета, докато социалните разходи се повишават с 11.4%.

Капиталовите разходи реализират висок растеж от 125%, който се обяснява с повишаване на инвестициите в инфраструктура, насочени към създаване на условия за по-висок стопански растеж. Средствата обаче не се използват по най-продуктивния начин, което означава, че постигнатите резултати могат да бъдат реализирани чрез използването на значително по-малко средства от бюджета. Спирането на част от финансирането от Европейския съюз е показателно, че са необходими по-прозрачни действия и процедури при управлението на средствата, които ще доведат и до по-малки възможности за корупция и по-висока ефективност.

Излишъкът от 440 млн. лв. е рекордно висок за първия месец от годината. Реализираният растеж на данъчните приходи предполага, че отново ще има преизпълнение, още повече, когато пропорционалният данък върху доходите започне да дава ефект, за което е необходимо още време. Фактът, че през 2009 г. предстоят парламентарни избори, ще повлияе върху политиката на правителството, като го направи по-склонно към харчене. Това означава, че излишъкът в края на годината вероятно ще бъде близък до планирания в бюджета, а допълнителните приходи ще бъдат изразходени неефикасно.

Таблица: Изпълнение на бюджета през месец януари

 

2007

2008

промяна

Приходи и помощи

1494.2

2 083.2

39.4%

Данъчни приходи

1227.4

1 869.0

52.3%

Разходи

1354

1 569.1

15.9%

Дефицит/излишък

103

440.4

327.6%

Източник: Министерство на финансите и собствени изчисления

 


Свързани публикации.