Изпълнението на бюджета през първата половина на 2006 г.

Министерството на финансите оповести официално данните за изпълнението на бюджета през първите 6 месеца на годината. Общите приходи в консолидираната фискална програма достигат 9 580 млн. лв., а разходите – 8 172.6 млн. лв., което означава, че временният излишък е в размер на 1 407.4 млн. лв. или почти 3.1% от прогнозния брутен вътрешен продукт, използван при изготвянето на бюджета за годината. Фискалният резерв се повишава и към края на юни достига 5 127.6 млн. лв., изчислен по програмни валутни курсове(1).

Нарастването на общите приходи спрямо същия период на 2005 г. е с 8.3%, което представлява понижение на този темп в сравнение с данните от началото на годината до месец май, чийто размер е 9.8%. Така се нарушава тенденцията от предходните месеци, причината за което е понижаването на приходите през юни. Докато през април те са почти 1.8 млрд. лв., а през май достигат почти 1.9 млрд. лв., през юни те се понижават до около 1.5 млрд. лв. Част от това развитие се дължи на сезонни фактори, но понижението спрямо аналогичния период на предходната година е значително по-голямо (около 400 млн. лв. през 2006 г. спрямо почти 100 млн. лв. през 2005 г.). Това развитие до голяма степен се дължи на факта, че се получава временно повишаване на приходите през април и май поради годишното изравняване при плащането на данъците върху личните доходи и печалбата, както и на някои други данъци.

През юни спрямо май най-съществено е относителното намаление на приходите от данъка върху доходите – 38%, след това са тези от данъка върху дивидентите – 21.7%. В абсолютно изражение най-голямо е намалението на приходите от осигуровки – 54.6 млн. лв., следвано от намалението при приходите от акцизи – 40.8 млн. лв. Значително е намалението при неданъчните приходи, които от 369.3 млн. лв. през май се понижават до 231.7 млн. лв. през юни, както и на помощите – понижение със 78.6 млн. лв.

През месец юни се наблюдава понижение на разходите в консолидирания бюджет, но то е по-малко от това при приходите. Разходите намаляват с 213.9 млн. лв. или почти 13.9%. Общите разходи за първото полугодие на 2006 г. се повишават с 5.9% спрямо аналогичния период на 2005 г. и достигат 8 172.6 млн. лв., което представлява 44.8% от предвидените разходи за годината.

Разликата в методологията на отчитане значително затруднява сравнението с предходната година. Това се отнася за разходите за заплати и възнаграждения на персонала и за текуща издръжка, както и субсидиите. Все пак т.н. дискреционен елемент от разходите – нелихвените разходи нарастват с 6.5% или 475.5 млн. лв., като съществен процент от тях са текущи, докато капиталовите се понижават с 6.8%. Следователно поддържането на администрацията и на публичния сектор като цяло струва все по-скъпо на данъкоплатците, докато добавената стойност от него (ако допуснем, че изобщо съществува такава) намалява. Това поставя въпроса дали се предприемат необходимите действия от страна на правителството за подобряване ефективността на публичния сектор.

Фокусът в момента се поставя върху ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз. Тези средства се предвижда да са около 11 млрд. евро или около 21.5 млрд. лв. за периода от 2007 до 2013 г. Това е приблизителният размер на приходите в консолидирания бюджет само за първата от тези години – 2007(2) – 21.2 млрд. лв., а ако се отчете практиката за системно подценяване на приходите те вероятно ще надхвърлят посочената сума. Следователно вниманието се съсредоточава върху проблем, който също е важен, но в значително по-малка степен от ефективното изразходване на средствата, които се отнемат от българските данъкоплатци.

Резултатите от изпълнението на бюджета до средата на 2006 г. показват, че действителните приходи за поредна година ще надхвърлят заложените стойности. Те вероятно ще достигнат около 19.5 млрд. лв. Ако се следва политиката по ограничаване размера на разходите до заложените тавани от 93% от общия им размер, това ще позволи постигането на поставената цел за излишък от около3.2% от БВП. Смисълът на този излишък е противодействие на дефицита по текущата сметка чрез публични спестявания, които се извършват за сметка на частните. По този начин се пропуска възможността за понижение на данъците. То би могло да се изрази в премахване на данъка върху личните доходи или на данъка върху печалбата, или по-значително намаление на осигурителната тежест. Подобрението на конкурентоспособността на фирмите би могло да се случи чрез насърчаване на инвестициите при въвеждането на нулевата ставка по реинвестираната печалба. Всичко това не беше изпълнено и отново се пропусна възможността за даване на силен позитивен импулс за икономиката. При липсата да други реформи, разширяващи индивидуалната свобода, това означава запазване на сегашните темпове на растеж, но не и тяхното ускоряване.

Изпълнение на консолидирания бюджет за периода януари-юни (млн. лв.)
 20052006промяна
Приходи и помощи8846.295808.3%
Данъчни приходи69347761.911.9%
Осигуровки2088.32059.6-1.4%
Корпоративен данък608.9757.524.4%
Данък върху дивидента и доходите48.765.634.7%
Данък върху доходите на физическите лица617.1634.62.8%
Данък върху добавената стойност21912588.718.2%
Акцизи973.51163.619.5%
Мита и митнически такси171.8205.919.8%
Други данъци97.5113.116.0%
Неданъчни приходи1694.91619.3-4.5%
Помощи217.4198.8-8.6%
Разходи77198172.65.9%
Заплати и възнаграждения на персонала814.9125554.0%
Социални и здравно-осигурителни вноски292.6402.137.4%
Текуща издръжка2011.41662.9-17.3%
Лихви<span style="font-size: 10pt"&gt

Свързани публикации.