ИПИ започва нов проект – GIFTED


http://www.giftedproject.eu/

От началото на 2012 пет европейски организации започнаха работа по проекта GIFTED (Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension).

За проекта

Проектът GIFTED има за цел да развие и тества модел за иновативно финансиране на обучението на възрастни, който се основава на концепцията на револвиращ фонд, акумулиращ публични и частни средства, чиито постъпления след това се използват за обучение на възрастни.

Револвиращият фонд ще управлява наличните средства с цел:

1) устойчивост на системата (например, постигане на доход, който да покрива оперативните разходи, като запазва първоначалния капитал);

2) улесняване достъпа до финансиране на обучителни фирми (например, заеми при облекчени условия за тези обучителни фирми, които имат нужда от капитал за развитие на нови учебни програми, обновяване на материалната база и др.) или предоставяне на начален капитал за нови предприятия в областта на обучението за възрастни;

3) улесняване на достъпа до финансиране на МСП за инвестиции в обучение и образование за възрастни (например, безвъзмездни помощи, целеви помощи, заеми при облекчени условия – в зависимост от вида, размера, съдържанието, сектора и др.)

Основната цел на проекта GIFTED е да се подобри достъпността и прозрачността на финансирането за оператори и бенефициентите на обучението за възрастни.

 

Партньори

Проектът GIFTED се управлява от консорциум от пет партньорски организации, всяка от които притежава експертни знания в различни сфери и представлява специфични методи и умения, които осигуряват стабилен и задълбочен подход за пълен и достоверен анализ. Консорциумът представлява сбор от институции с отлични постижения на европейско ниво в областта на работа на отделните партньори:

PNO Austria е паневропейска консултантска компания със задълбочени знания и опит в структурирането и управлението на публично частни партньорства в областта на обучението на възрастни.

IDP European Consultants of Italy е малка компания, специализирана в европейските политики и програми, която допринася с техническите си знания и капацитет в моделирането на развитието на финансовия сектор.

Católica-Lisbon School of Business & Economics е един от най-добрите бизнес университети в Португалия и единственият португалски университет, който е включен в Топ 35 на европейската класация на Financial Times. CATÓLICA-LISBON има световно признати преподаватели с опит във финансовото моделиране и тестване.

Институтът за пазарна икономика е престижен икономически мозъчен тръст в България, извършващ анализ на публичната политика. Институтът притежава значителен опит в оценка на въздействието на публичните политики и приоритети, както и в анализ на публичните финанси.

De UNIE е водеща синдикална организация в Холандия с опит в публичната политика, насочена към пазара на труда.

 

Мултидисциплинарният характер на консорциумът ще добави стойност на резултатите от проекта чрез допълващите се знания и опит на участниците.

Партньорите са на разположение за повече информация и подробности по проекта GIFTED.


Свързани публикации.