ИПИ публикува база данни за местни данъци и такси

През пролетта на 2012 г. ИПИ разпрати въпросници до всички 264 общини в страната, като целта бе да съберем данни за местните данъци и такси, както и за развитието на електронните услуги и работата на „едно гише”. Бяха нужни три месеца, за да получим отговори от близо 200 общини, които представяме тук на вашето внимание. Данните включват информация за данък върху недвижимите имоти на юридически лица, данък върху превозните средства, патентен данък за търговия на дребно, такса битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица, такса за ползване на пазари за търговия с промишлени стоки, както и самооценката на общините за степента на предоставяне на услуги по електронен път и етапа на готовност за работа на „едно гише”.

Представените тук данни са не само за 2012 година, но и за предходните години. Коментар по тези данни може да намерите в тематичният анализ „Данъчна политика на местно ниво”.  Данните бяха използвани и при оценката на бизнес средата по области.

През настоящата година ИПИ отново ще разпрати въпросници до всички общини, за да актуализираме базата данни, като този път ще се опитаме да обхванем на практика всички общини. Надяваме се на съдействие от местните власти в това ни начинание. 

Базата данни е достъпна тук.


Свързани публикации.