Инвестициите – кой колко ще се насърчава

На 18 май 2010 година беше организирано обществено обсъждане на промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Дискусията се водеше от и.д. директор на дирекция „Икономическа политика”, а сред поканените имаше представители на бизнес средите, академичната общност, работодателските организации, синдикатите, неправителствените организации и Българската агенция за инвестиции. В обсъждането взе участие и Министърът на икономиката, който представи на участниците и медиите предложенията и описа причините за тяхното налагане (може би заради липсата на мотиви към законопроекта). 

Основните теми в дискусията най-общо се движиха по най-значимите изменения в закона, които са разгледани и в Становището на ИПИ по проекта. По-голямата част от поканените бяха убедени, че по-обхватно подпомагане на инвестициите е нужно, но най-голям успех пожънаха предложенията за намаляване прага на инвестициите и въвеждане на критерии за заетост (освен изискването за размер на инвестицията) за получаване на облечения от държавата. И двете неща са обясними, а мотивите за тях логични, но не стана ясно защо усилията не се фокусират върху създаване на по-благоприятна среда за всички инвеститори в страната (а не само за големите). Фактът, че едно от облекченията е тройно по-бързо административно обслужване, не оставя съмнения, че именно това е една от най-големите пречки пред инвеститорите.

Едно от другите предложения съмнително беше пренебрегнато – а именно, че инвеститорите ще могат да придобиват имоти на цени по-ниски от пазарните, което е доказана предпоставка за корупция и злоупотреби. По-скоро трябва да се премахне правото за придобиване на имоти без търг или конкурс, както е разписано в действащия правилник, а не да се разширяват възможностите за неефективно управление на държавното и общинско имущество. И въпреки че скептицизъм за това имаше, предложението някак остана извън обсъждането на „важните неща”.

Недоумение сред почти всички участници предизвика предложението за прибавянето секторите на културата и логистиката към приоритетните сектори и то в момент на криза, когато проблемите са изместени на съвсем друго ниво. Обяснението на министъра за приоритизирането на тези сектори горе-долу беше „защото е хубаво”. Все пак разширяването на подпомаганите сектори позволи да се отправят искания за добавянето на още сектори с облекчения като например експорта.

Като заключение може да се каже, че общата настройка е по-скоро към разширяване на подпомагането, без да се има предвид факта, че това е помощ за малкото, за сметка на многото – за справка виж линковете по-долу. На практика, повечето хора все още не осъзнават, че харчовете на държавата изкривяват пазарите и стимулите и създават неравновесия в икономиката и всичко това с парите на данъкоплатците. 

Все пак похвална е практиката за подобно изслушване на всички заинтересовани страни, дори и когато това в крайна сметка няма никакво отражение върху законодателството.

 

 

Списък на сертифицираните инвестиционни проекти, получили финансово подпомагане по Закона за насърчаване на инвестициите


Списък на сертифицираните проекти по Закона за насърчаване на инвестициите

 

Източник на двата документа: Отговор на Българската агенция за инвестиции от 21 май 2010 на подадено от ИПИ Заявление по Закона за достъп до обществена информация

Бележка: Към този м. май 2010 още 5 инвестиционни проекта са в процес на подготовка за сертифициране. Всички сертифицирани проекти са получили информационно обслужване от Българската агенция за инвестиции и административно обслужване в съкратени срокове от органите, които издават съответните документи.Свързани публикации.