Инфографика: Разбивка на месечните помощи според типа семейство

Статията е по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”*

 

ИПИ започна да публикува поредица от инфографики, които илюстрират различни измерения на бедността и социалната политика в страната. Тази седмица представяме разбивка на месечните социални помощи според типа на семействата.

  • 34 469 семейства са получили месечни социални помощи през 2020 г.;
  • Броят на членовете в подпомогнатите семейства е 76 хил., като 30 хил. са децата;
  • Обхватът на месечните помощи остава силно ограничен – около 1,1% от населението.

Повече по темата вижте в становището на ИПИ (2021 г.) относно възможните промени в механизма за отпускане на месечни помощ.

 

*Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).


Свързани публикации.