Инфлация – коментар

Инфлацията в България за септември 2009 г. е 0.0% измерена чрез индекса на потребителските цени. За септември 2009 г. спрямо декември 2008 г. инфлацията е минус 0.1%, а годишната инфлация за септември 2009 г. спрямо септември 2008 г. е 0.2%.

За месец септември 2009 г. инфлация в еврозоната също е 0.0%, а стойностите в еврозоната на годишна база за месец септември 2009 г. е – 0.3%. Една година по-рано за месец септември е била отчетена стойност в размер на 3.6%.

Инфлация в България 2009 – месечни данни

Източник: БНБ

Разглеждането на инфлационната кошница на България по потребителските групи показват кои стоки/услуги играят основна роля за измерените стойности на инфлацията. За септември най-големи промени на цените има  при:

  • Недвижимостите (наеми, текущ ремонт и поддържане) – минимално увеличение на цените (наеми за жилища – с 0.4% и поддържане на жилище – с 0.2% и др.), което е в резултат на плахите, но положителни сигнали идващи от финансовите пазари за т.нар. „отлепване от дъното". От друга страна, последните данни за развитието на икономиките на водещите страни също показват положителни нагласи за бъдещето. Въпреки всичко, търсенето от страна на потребителите, породено от рязкото свиване на капиталовите потоци насочени в инвестиции в сектора на недвижимостите ще остане твърде слабо.
  • Образованието – увлечение на цените в размер на 5.2%. Основен фактор е започването на учебната година, което е съпроводено с плащане на такси, записване на курсове и покупка на учебни принадлежности;
  • Цените на горивата намаляват – автомобилният бензин А95Н – с 3.4%,  А98Н – с 3.2%, дизеловото гориво – с 2.4%, а газ пропан-бутанът за леки коли – с 1.4%. Транспортните услуги също реализират спад в цените в размер на 1.2%. Намалението на цените на горивата и транспорта е положително от гледна точка на бизнеса, защото те са основни компоненти във формирането на производствените разходи, а от там и на цената за крайните потребители;
  • Услугите, свързани със свободното време и развлечението също бележат намаление с 4.6%. Търсенето на подобен род услуги, като цял, е намаляло за 2009 г. Това е съвсем логично поведение на потребителите, които ограничават разходите си. В допълнение на това тези услуги имат ясно изразен сезонен характер.

Българската икономика показва гъвкавост по отношение на адаптацията към т.нар. „шокове". Логично е когато капиталовите потоци значително намаляват, инвестициите са почти замразени, наблюдава се ниско ниво на кредитиране, няма увеличение на заплатите, то тогава и търсенето на стоки/услуги да е намалено. Това води до намаляване на цените на тези стоки/услуги с цел достигне на нова равновесна точка на търсенето и предлагането. От друга страна, тази ситуация е предпоставка бизнеса да се опита да увеличи износа си, посредством подобряване на конкурентно предимства[1], каквато е цената.

 

 

[1] Това се отнася предимно за т.нар търгуеми стоки/услуги


Свързани публикации.