Има ли икономисти в правителството?

Не може да се отрече, че настоящото правителство понякога се опитва даправи реформи (дали по убеждение, дали под чужд натиск). Забелязва се, обаче,тенденция реформите да не се извършват по най-добрия начин. Така, въпрекиизвършваните реформи, положителните ефекти от тях са значително по-малкиот възможното.

Морските летища – монопол
В края на юли по предложение на вицепремиера Николай Василев правителствотовзе решение за започване на процедура по предоставяне на концесия на летищатавъв Варна и Бургас. В процедурата за концесиониране на летищата, обаче,се забелязва един проблем – предвижда се издаване на обща концесия на летищата.Това означава, че управлението на двете летища ще се прехвърли на един исъщи оператор и в резултат между двете летища няма да има конкуренция.

Освен това никой не може да построи и частно летище според българския закон.С други думи, не само че никой не може да конкурира летищата в Бургас иВарна, но се предвижда те да не се конкурират и помежду си. Накратко процедуратапо концесия създава изкуствен монопол.

Магистрали – непрозрачна концесия
Държавните компании “Автомагистрали” и “Техноекспортстрой” са учредили смесенидружества с една италианска и три португалски компании. Целта е получаванена концесия за магистралите “Тракия” и “Хемус” без търг и конкурс. Липсатана явна и открита процедура за избор между няколко кандидати води до липсана конкуренция между тях. В резултат има много голяма вероятност сключванетона концесионен договор да стане при условия, които не са най-благоприятниза българската страна. Освен това практиката за непрозрачно договаряне притолкова големи проекти не създава добър инвестиционен имидж на България.

Мобилни оператори – ограничаване на конкуренцията
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) предвижда издаване на 2 лицензаза мобилни оператори от трето поколение (UMTS). Много е вероятно сегашнитеGSM-оператори да вземат и двата лиценза за UMTS и по този начин пазарътда остане сегашното си положение – ограничена конкуренция и високи цени.В момента има два GSM-оператора и те по всякакъв начин се опитват да попречатна трети оператор да започне дейност. Има два неща, които могат да променятситуацията.

Първо, опитът на други страни показва, че е възможно да се издадат повечелицензи за GSM-оператори. Това трябва да се използва и КРС би трябвало даобяви конкурс за още 3 лиценза за GSM-оператори. Второ, КРС би могла даиздаде поне 4 лиценза за UMTS-оператори и по този начин да гарантира навлизанена повече играчи на пазара. По този начин дори настоящите три GSM-операторада вземат по един лиценз за трето поколение пак ще остане един лиценз занов конкурент.

АЕЦ “Белене”
Правителството твърди, че АЕЦ “Белене” е изключително изгоден и полезенпроект. В същото време то твърди, че без държавна гаранция за кредититепроектът не може да се осъществи от частни инвеститори. Тези две твърдения,обаче си противоречат – ако проектът е изгоден, ще има много кандидати,които да го построят със собствени средства и на собствен риск. Ако нямакандидати да го построят със собствени средства и на собствен риск, товаозначава, че от този проект няма нужда и той е губещ. Опитвайки се да привлечеинвеститори в проекта за АЕЦ “Белене” правителството е готово да им подарипочти 50% АЕЦ “Козлодуй” чрез апортиране на блоковете на първата атомнацентрала в дружеството за изграждане на втората. Приватизацията на АЕЦ “Козлодуй”е нещо положително, но тя би трябвало да се извърши чрез открита процедураи без да се обвързва с изграждане на втора атомна централа. В допълнение,ако е изгодно да се построи втора атомна централа, по-добре е тя да е отделнодружество с различен собственик от първата и съответно двете централи дасе конкурират помежду си. По този начин ще се избегне ситуацията, в коятоима една огромна полудържавна атомна централа (Белене + Козлодуй), коятода стане пълен монополист на енергийния пазар в България.

Данъците и доходите
По официални данни от НСИ през първите три години от управлението на НДСВсредните доходи нарастват в реално изражение с едва 1.8% годишно. В последновреме правителството си е поставило за задача да повиши доходите на хоратапо-бързо. Това е похвална цел, но средствата, които се използват за постиганетой са повече от съмнителни – разчита се основно на административно повишениена минималната заплата. Минималната заплата, обаче, касае много малко хора,а увеличението й вероятно ще направи част от тях безработни заради нискатаим производителност. Огромната част от гражданите няма да усетят никаквапромяна в доходите си, породена от промяната на минималната заплата.

По-ефективният начин за увеличение на доходите е намаление на данъцитеи осигуровките. Има благоприятна възможност за това – преизпълнението наприходите в консолидирания държавен бюджет ще надмине 1.3 милиарда левадо края на годината. За да няма толкова голям излишък и през следващатагодина е добре да се намалят данъците с тази сума. Правителството планирада намали данъците през 2005 г. само с 0.3 милиарда лева и следователноостават още 1 милиард лева, които могат да се използват за допълнителнонамаление на данъците следващата година. Съответно е възможно през 2005година да се въведе 10% плосък данък.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.