Илюзиите при стимулирането на държавните служители

Илюзиите при стимулирането на държавните служители – Word Format (Word Format)

Повод за тези размисли е проектът на закон, предложен от Министерски съвет, за създаването на Национална агенция за приходите със заложено допълнително материално стимулиране на служителите в размер на не по-малко от 35 % от собствените приходи на агенцията, които представляват 25 % от набраните от отчисления средства от допълнителните приходи от публични вземания, установени и събрани върху укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества, както и от невнесени задължителни осигурителни вноски.

Коментарите:

1/ По-големите стимули на държавните служители не означават непременно постигане на по-голяма ефективност на тези служители при изпълнение на техните задължения. Заложените в проектозакона стимули на служителите като процентно съотношение са същите както и досега действащите, според разпоредбите на ДПК, за служителите в данъчната администрация (които не се характеризират с особен позитивен ефект), но по отношение на служителите на НОИ – този процент за стимулиране е нещо ново и неочаквано.

2/ Ако чрез материалното стимулиране на държавните служители се цели борба с корупцията сред администрацията, трябва да е ясно, че от друга страна борбата с корупцията не може да се постигне чрез практическото акумулиране на цялата власт по администрирането на публичните вземания (данъци и задължителни осигурителни

Изводът: Материалното стимулиране на държавните служители не оправдава и няма да оправдае възлаганите му надежди за „създаване на по-благоприятна среда за частния сектор чрез увеличаване на степента на доброволно спазване на законодателството, ограничаване на корупцията и административните злоупотреби“.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.