Икономиката ускорява ръста си

Експресната оценка за брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на годината показва ускоряване на икономическия растеж до 2,2% на годишна база. За сравнение, през последното тримесечие на 2014 г. реалният растеж (според сезонно изгладените и коригираните за работните дни данни) беше 1,3%, а през първото тримесечие на 2015 г. – 2%. Трябва да се отбележи, че темпът на експанзия на икономиката през второто тримесечие на 2015 г. е най-висок за последните четири години. За последно сходни темпове на годишен растеж над 2% бяха отчетени в края на 2010 г. и през първото полугодие на 2011 г.

Макар и тези най-ранни данни да не са подробни, от тях се вижда ясно, че ускорението на растежа идва най-вече по линия на крайното потребление, чийто ръст забързва от 1,1% през първото до 2,1% през второто тримесечие спрямо година по-рано.

Обяснението зад този ускоряващ се ръст може да се търси най-вече по линия на увеличаващото се крайно потребление на домакинствата в унисон с трайното подобрение на пазара на труда от началото на 2014 г. Вече година и половина пазарът на труда създава устойчиво нови работни места, което подкрепя трудовите доходи и потреблението на домакинствата. Засиленото потребление вероятно е и една от причините зад преминаването от дефлация към лека инфлация (на годишна база) през второто тримесечие на тази година.

Тук трябва да се отбележи, обаче, че броят на новите работни места през второто тримесечие, макар и значителен, бележи притеснителна тенденция на забавяне през последните две тримесечия (на годишна база). Докато през последното тримесечие на 2014 г. бяха създадени 58,1 хил. нови работни места, то през първото тримесечие те бяха 55,7 хиляди, а през второто вече намаляха до 31,4 хиляди. Т.е. ръстът на потреблението, което наблюдаваме от началото на 2014 г. в унисон с оживлението на трудовия пазар, може да се очаква да се охлади към края на 2015 г., ако тенденцията на забавящо се създаване на работни места се запази през втората половина на годината.

Паралелно с ръста на крайното потребление, обаче, инвестициите (т.нар. брутокапиталообразуване на основен капитал) забавят своя растеж до 1,4% на годишна база през второто тримесечие спрямо 4,4%, 3,3% и 2,1% съответно през предходните три тримесечия. Забавянето вероятно отразява динамиката при разплащанията по европейски програми, които в голямата си част финансират капиталови разходи, отчитани като инвестиции от статистиката. Там все още има ръст на годишна база, но този ръст също плавно се забавя в унисон с приключването на разплащания по стария програмен период и традиционно по-ниските плащания в началото на всеки нов програмен период докато се придвижат новите програми и проекти.

От страна на предлагането прави впечатление, че производството също ускорява ръста си, от 1,2% през последното тримесечие на 2014 г., до 1,7% и 1,8% съответно през първите две тримесечия на 2015 г. Към момента обаче няма детайлни данни, които да покажат кои отрасли са моторите на това ускорение.

Като цяло, данните за БВП са добра новина, но най-вероятно ръстът на икономиката ще се охлади през второто полугодие, ако тенденциите на пазара на труда и забавящото се създаване на работни места се запазят. А тези неблагоприятни тенденции е много вероятно да продължат заради поредното вдигане на минималната заплата от юли 2015 г., което автоматично води до загуба на заетост при най-нискоквалифицираните (за анализ и иконометрични доказателства на тези ефекти, виж тук), както и заради по-слабия туристически сезон и съответно отражението му върху заетостта в туризма. Все пак, икономиката към момента има всички шансове да отбележи растеж между 1,5% и 2% на годишна база за цялата 2015 година при липса на сериозни външни и вътрешни шокове.  


Свързани публикации.