Икономическо раздвижване и по-високи данъчни приходи

През март продължава тенденцията на годишен ръст на консолидираните бюджетни приходи, който се дължи поравно на постъпленията от данъци и на европейските средства. Увеличението на данъчните приходи се дължи почти изцяло на по-високите приходи от данъка върху печалбата – 110 млн. лв. повече в сравнение с март 2016 г., и на приходите от ДДС – ръст от 130 млн. лв.

Ръстът на приходите от ДДС се дължи изцяло на сделки в страната, които напълно компенсират спада на приходите от налога от внос както заради по-ниските цени на суровините, включително енергийни, така и заради по-ниски внесени количества. Това увеличение се дължи изцяло на по-високото потребление, показват предварителните сезонно изгладени данни за БВП, които НСИ публикува. От тях се вижда, че през първото тримесечие то се увеличава с 2,4% на годишна база, докато инвестициите се свиват с 3,9%.

При консолидираните бюджетни разходи се наблюдава лек спад, който се дължи изцяло на по-малкото разплащания на европейски средства, докато разходите по националния бюджет се увеличават. Това увеличение се дължи в най-голяма степен на разходите за лихви по външни заеми. През 2015 г. правителството емитира външни облигации в размер на 3,1 млрд. евро, лихвените плащания на които започват от март 2016 г. и са в размер на около 79 млн. евро или около 155 млн. лв.

През март се наблюдава сериозен спад при капиталовите разходи в сравнение със същия месец на предходната година, което се очакваше, предвид приключването на срока за разплащане на тези средства по предния програмен период. Финансирането им е в размер на 55% от националния бюджет и 45% от европейски средства. Ако се сравни изпълнението им с третата година на предходния програмен период, се виждат сериозни различия в тази структура. Първото тримесечие на 2009 г. капиталовите разходи са в размер на 618 млн. лв. (близо два пъти по-високи в сравнение с 2016 г.), но почти изцяло са финансирани от националния бюджет – 86%. От това се вижда, че усвояването на европейски средства е по-добро в сравнение с предходния програмен период, а по-ниските капиталови разходи, в сравнение с предходни години, се дължат на намаляващото участие на държавния бюджет.

Експресните данни за развитието на икономиката и бюджетното изпълнение до края на март вдъхват оптимизъм за постигането на бюджетните цели, ако икономическата ситуация се запази такава. Независимо от това все още съществуват рискове пред икономиката – както вътрешни като политическата нестабилност, така и външни като забавянето на световната икономика, които могат да осуетят амбициозната цел на правителството за бюджетна консолидация през тази година.


Свързани публикации.