ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Таблица: Разходи за икономически дейности и услуги

 

Отчет 2004

Отчет 2005

Бюджет 2006

Проект МФ 2007

Общо разходи + резерв (млн.лв.)

1 557.7

2 121.9

2 104.1

2 488.8

% от БВП

4,06

5.05

4.5

4.8

Текущи разходи

1 456.3

1 350.4

1 227.1

1 404.4

Капиталови разходи

101.3

773.5

847.0

1 024.5

Източник: Министерство на финансите, изчисления на ИПИ

Икономически дейности и услуги е съставна функция на перото в републиканския бюджет „Публични разходи по функции”. То от своя страна се включва във цялостната разходна политика на правителството. Тази функция отразява взаимоотношенията на бюджета с реалния сектор и поетите ангажименти на правителството по извършване на т.н. структурни реформи. Основен механизъм на тези взаимоотношения са програмите по финансиране и субсидиране на отделните подотрасли. Предвидените средства по това направление в проектобюджета за 2007 имат за цел да обезпечат осъществяването на държавните политики в отделните сфери, както и нормалното функциониране на министерствата и ведомствата, отговорни за тяхното реализиране.

Разпределението на консолидираните разходи по функции в проектобюджета за 2007 г. се характеризира със следните параметри: социалното осигуряване и грижи – 33.0%(6 710.7 млн.лв.) от общите разходи; отбрана и сигурност – 13.4%(2 720.3 млн.лв.) от общите разходи, икономически дейности и услуги – 12.3 % (2 488.8 млн.лв.), здравеопазване – 10.9%(2 215.6млн.лв.) и образование – 10.5% (2 138.2 млн.лв.) от общите разходи.

Поглеждайки ретроспективно към процентното съотношение между отпуснати средства по структурното перо „Икономически дейности и услуги” и БВП виждаме, че темпът на нарастване на отпусканите бюджетни средства от 2004 г. се движи с относително сходен темп, като единствено през 2005 процентното съотношение достига 5.05%. Основната причина за това отклонение са наводненията през летните месеци на 2005 г.

В това разходно направление на бюджета са заложени за реализация редица поети ангажименти и програми, като:

1) извеждане от експлоатация на 3 и 4 реактор на АЕЦ (18.7 млн.лв.) – липсва детайлно описание и обосновка на методите и похватите чрез които ще се извършват този процес;

2) предвижда се осъществяване на либерализация на енергийния сектор – не става ясно точно какво се има в предвид под термина либерализация, защото досега държавата не е дала ясен отговор на въпроса дали ще се оттегли изцяло от сектора или не.

3) земеделие – от изключително важно значение ще бъде реализирането и успешното функциониране на проекта за Интегрираната система за администриране и контрол, поддържането на Регистър на земеделските стопани и производители. Изграждането на тези структурни звена така или иначе се забавиха твърде дълго във времето. Те са жизнено важни за успешното управление и разпределение на средствата предвидени от ЕС за субсидиране на сектора;

4) във връзка с намеренията на правителството за ремонтиране и изграждане на транспортната мрежа са предвидени средства в размер на 366.9 млн.лв. от фонд „Републиканска пътна инфраструктура” бихме искали да отбележим, че тези средства могат да бъдат спестени на българският данъкоплатец, като управлението и поддържането на пътната инфраструктура бъде предоставено на частни компании посредством концесии.

5) предвиждат се средства в размер на 6.3 млн.лв. за обезпечаването на изпълнението на дейностите на Държавната агенция по туризъм, в т.ч. и развитието на политики насочени към рекламиране на България, като туристическа дестинация . И по това перо в бюджета биха могли да се спестят средства, като държавата се оттегли от неприсъщата и роля. Отново искаме да напомним на правителството, че не трябва да изземва функциите на частния сектор, като създава и ръководи различни агенции и програми за развитие и реклама на туризма в България.

6) в проектобюджета се предвиждат средства за „развитие на информационните и комуникационните технологии” в областта на съобщенията – единственият правилен и рационален избор е пълното оттегляне на държавата от този сектор и последваща приватизация на държавните активи.

В допълнение може да се спомене, че в това перо на бюджет 2007 е предвидено финансирането и на други дейности, включващи метрология и технически надзор, сертификация и изпитване и патентната дейност; приватизацията и следприватизационния контрол; акредитиране на лаборатории и органи; участие в международни изложения и панаири; издателската дейност, издръжка на дворците, резиденциите стопанисвани от Министерството на държавната администрация и административната реформа и др.

Като заключение ще кажем, че на базата на публично достъпната информация не би могло да се придобие детайлна картина за подхода и целесъобразността на планираното изразходване на средствата по направление „Икономически дейности и услуги”.

Това което предизвиква притеснение по отношение на гореизложените параметри на тази част от разходната политика на правителството се крие, от една страна в незадоволителната степен на прозрачност, а от друга излиза въпросът за ефективността на разходваните средства. Необходимо е предприемането на необходимите действия за спазването на тези норми, с цел поддържане на информираността на данъкоплатците за целесъобразното изразходване на техните капиталови ресурси.


Свързани публикации.