Икономическата свобода в България

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

От 1996 година институтът „Фрейзър“, Канада (www.fraserinstitute.ca), с помощта на 57 изследователски института от различни страни (включително Института за пазарна икономика) всяка година издава изследване за икономическата свобода по света.

Какво е икономическа свобода

Ключовите съставки на икономическата свобода са личният избор, доброволната размяна, свободната конкуренция и защитата на личността и собствеността. Институциите и политиката са съвместими с икономическата свобода когато осигуряват инфраструктурата за доброволната размяна и защитават индивидите и тяхната собственост от агресори, използващи насилие, принуда и измама, за да заграбят неща, които не им принадлежат. Правителствата насърчават икономическата свобода когато осигуряват правна система, която защитава правата на собственост и изпълнението на договорите по безпристрастен начин. Те увеличават икономическата свобода като улесняват достъпа до сигурни пари. Правителството може да създаде стабилна валута или може просто да премахне пречките, които затрудняват използването на стабилни пари, създадени от други, включително частни организации. Икономическата свобода изисква правителствата да се въздържат от дейности, които се намесват в личния избор, доброволната размяна и свободата да участие на пазарите. Икономическата свобода се намалява, когато данъците, правителствените разходи и регулациите заменят личния избор, доброволната размяна и пазарното сътрудничество.

В индекса „Световна икономическа свобода“ България заема 97 място от 123 страни с оценка 5.5 заедно с Албания, Камерун и Нигер, по скалата от 0 до 10, като 10 е оценка за най-голяма свобода. По-висок рейтинг имат държави като Намибия, Никарагуа, Уганда, Непал. От икономиките в преход Румъния, Русия и Украйна имат по-нисък рейтинг от България и това се дължи на липсата на достатъчно пазарни реформи в тези страни. Първите места в индекса се заемат от Хонгконг, Сингапур, САЩ, Англия, Нова Зеландия, Швейцария, Ирландия.Размер на правителството: разходи, данъци и държавни предприятия

В този раздел България има оценка 4.9 и заема 89 място, което показва, че икономиката не е достатъчно свободна, не се разчита на индивидуалния избор и пазара, а на политическия процес. Основните причини са:

1. Много предприятия са собственост на държавата. Тези предприятия не се подчиняват на пазарните правила, имат монополно положение и са неефективни, като обикновено се субсидират. И в двата случая те натоварват данъкоплатците с разходи.

2. Правителственото потребление, трансферите и субсидиите представляват голяма част от БВП. Правителството разходва средствата неефективно и така се губи възможен доход от алтернативната им употреба. Също така високите данъци ограничават свободата на индивидите да задържат това, което печелят със собствени умения и усилия и по този начин намалява стимулите им. Така се намалява благосъстоянието и възможностите за икономически растеж.

3. Данъчната система се характеризира с вертикално и хоризонтално неравенство, сложност, двусмисленост и несигурност. Законите са неясни, претоварени от разпоредби и постоянно се променят, което създава несигурност и невъзможност за дългосрочно планиране. Социалните осигуровки са твърде високи. Изходът е в провеждане на реформи за изграждане на частно пенсионно осигуряване.

Правна структура и сигурност на правата на собственост

Защитата на индивида и неговата законно придобита собственост е централен елемент от икономическата свобода и гражданското общество. Ключовите елементи са върховенството на закона, сигурността на правата на собственост, независимостта на съда и безпристрастната съдебна система. Ако индивидите и бизнесът нямат увереност, че договорите ще бъдат изпълнени и плодовете на техните стопански начинания ще бъдат защитени, техните стимули да участват в съзидателна дейност ще бъдат разрушени. Това поведение намалява инвестициите.

По отношение на правната структура и сигурност на правата на собственост България има оценка 5.4 и заема 69 място.Тук като положителни елементи могат да се възприемат липсата на вътрешни конфликти, ненамесата на военните и на религиозните организации в политиката. Слабостите са защитата на интелектуалната собственост, независимостта и безпристрастността на съда. Съдебната система се поддава на влияние както от страна на правителството, така и от спорещите страни. Оценката за честност на правната система е 6.7, което е влошаване в сравнение с предишното изследване.

Достъп до стабилни и сигурни пари

Липсата на сигурни пари намалява ползите от свободната размяна на пазара.

Високата и променлива инфлация изкривява относителните цени, променя условията на договорите и прави фактически невъзможно за индивидите и бизнеса да планират разумно бъдещето.По отношение на достъпа до стабилни и сигурни пари България заема 112-то място и има рейтинг 4,8. Това е много нисък рейтинг, който се дължи най вече на 1996 и 1997 година (и на нестабилността през предходния период). През 1997 година беше въведен режим на валутен борд, което доведе до стабилност на лева и намаляване на инфлационния данък. Валутният борд трябва да се запази като би могло да се помисли и за използването на чужди валути като разплащателно средство в страната.

Свобода на размяната с чужденци

Свободата на размяната през националните граници е ключова съставна част от икономическата свобода. Разбира се, размяната е „игра с положителна сума“, т.е. тя е от взаимен интерес за разменящите. Икономическата теория сочи, че когато са свободни да разменят, хората са способни да произведат повече и да постигнат по-високо равнище на доходите, отколкото е възможно иначе.По отношение на свободата на размяната с чужденци България заема 56-то място и има оценка 7,1. Съществуват все още мита по много стоки с много страни, като те често се променят. Има и много скрити бариери пред търговията, като това води до по-малък външнотърговски сектор от възможния.

Регулиране на кредита, труда и бизнеса

Когато законодателството ограничава навлизането на пазарите и се намесва в свободата на участие в доброволната размяна, икономическата свобода намалява.Общата оценка за регулирането на кредита, труда и бизнеса е 5.5, което отрежда на България 82 място от 123 страни.Оценката за регулациите на кредитните пазари е 6.1. Тенденцията е към нарастване на оценката заради нарастване на дела на кредита към частния сектор, приватизацията на банките и по-силната конкуренция от чужди банки.Оценката за регулирането на трудовите пазари е 4.9, което показва огромната степен на държавна намеса на трудовия пазар. Проблем е наличието на минимална заплата, която има негативно влияние върху младите и неквалифицираните работници, хората с увреждания, които не са достатъчно производителни, за да получават дори минималната заплата и следователно не могат да работят легално. Кодексът на труда налага големи пречки при уволнение и назначение, което прави пазара на труда негъвкав. Друг проблем е задължителната военна служба, която нарушава правото на личен избор. Оценката за регулиране на бизнеса като цяло е 5.4. Има все още много цени, определяни от правителството, които трябва да се либерализират и определят от пазара. Допълнителни проблеми пред бизнеса представляват административните пречки при започване и извършване бизнес, изгубеното време заради бюрокрацията. Необходимо е премахване на много лицензионни режими, въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие и работата с администрацията на едно гише.

Корелация между икономическата свобода и останалите индикатори

Индексът СИС е силно корелиран с дохода на човек и икономическия растеж, т.е. висока свобода и висок доход вървят ръка за ръка. Продължителността на живота е с над 20 години по-дълга в страните с най-голяма икономическа свобода в сравнение със страните с най-малка. (Цялото изследване на www.easibulgaria.org)

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.