Холандското чудо – кратък преглед на холандската здравната система**

Здравната система е крайъгълен камък в социалната политика на всяка една държава. От нея пряко зависи физическото и психическо благосъстояние на отделния индивид. Типично за всяка една такава система е, че й предстои реформиране, т.е. тя не отговаря на променящите се условия на средата и на нуждите на гражданите. За това как се прави успешна промяна  могат да бъдат попитани холандците.

Холандската  здравна машина

В Холандия действа системата на управлявана конкуренция. Всички резиденти и тези, които се облагат с подоходен данък, са длъжни да закупят стандартен здравен пакет. Единствено хората с увреждания и служещите в армията са освободени от това задължение. Това постанови влязлата в сила реформа от 1 януари 2006 г. Преди тази дата положението бе такова, че хората с доход над 30 000 евро бяха извън системата на държавно здравеопазване и можеха да сключват здравни застраховки само с частни фондове, за да могат  възрастните хора и тези в лошо физическо състояние да имат достъп до публичните здравни услуги.

Сега системата е прехвърлена в ръцете на частни осигурители, които се съобразяват с частен закон. Те могат да декларират печалба. За да осъществяват дейността си, трябва да са регистрирани в Надзорния съвет за здравно осигуряване, който съблюдава изпълнението на услугите в съответствие със Закона за здравните грижи.

От къде идват парите?

Системата се финансира както от общовалидни за всички вноски (фиксирана премия), така и от ставките, удържани от заплатите. Тези вноски се определят от частните осигурители, като вноските за един и същ осигурителен пакет са еднакви, без да се вземат предвид възраст и здравен статут. Осигурителят е длъжен да приеме всички кандидати за осигуровки. Всеки осигурен над 18 годишна възраст е длъжен да плати първите 155 евро от разходите за здравни грижи (в повечето случаи разходите при посещение на общопрактикуващите лекари не са включени). Ставките при осигурените от работодател са 6,9% от годишния доход, докато при тези, които са на частна практика, и тези, които не получават помощи за безработица, ставката е 4,8%. За 2009 година средната премия е била 1065 евро. Държавата плаща премиите за деца до 18 годишна възраст. Удръжките от заплатите се събират в централизиран фонд и се разпределят между участващите частни фондове по сложна формула. За гражданите, при които фиксираната премия надвишава 5% от годишния доход на домакинство, са предвидени финансови облекчения.

Какво има в кошницата с услуги?

Осигурителният пакет включва услуги, простиращи се от медицински грижи (хоспитализация, прегледи от личен лекар и т.н.) до съвети за диети и терапия за психични увреждания. Честа практика е да се купуват допълнителни пакети, които покриват дентална грижа за възрастни и физиотерапия.

Какво е положението при лекарите и болниците?

Лекарите имат сключени договори с осигурителите. Повечето специалисти се намират в болниците, като около 2/3 от тях са на частна практика, обединени в сдружения, а останалите са на заплата. При общопрактикуващите лекари положението е малко по-различно. Те получават фиксирана сума за всеки пациент заедно с такса за услугата. Повечето болници са частни. Около 1/3 от болничните грижи минават през т.нар. DTC, която покрива разходите на специалиста и на болницата, което пък спомага за интеграцията помежду им. Макар в момента тези разходи да са базирани на фиксирани цени, все повече се увеличава броят на  плащанията, които усещат влиянието на пазарните сили на принципа на договаряне с осигурителите.

По-бързо, по-добре[1] 

Качеството на здравните грижи се регулира от законодателството, което акцентира върху четири основни точки: представянето на лекарите, нивото на здравните институции, правата на пациентите и медицинската технология. Холандският инспекторат по здравните грижи е отговорен за наблюдението върху качеството. За да бъдат в крак с новостите в медицината, специалистите са длъжни да се пререгистрират и да участват периодично в задължителни обучения, целящи проверка на уменията им. Най-често срещаните методи са акредитация и сертифициране, задължителна и доброволна оценка на представянето на лекарите и национална програма за подобряване на качеството.

Акцент върху ефективността

Главеният подход за подобряване на ефективността се състои в промотиране на конкуренция между осигурителите. Осигурителите са длъжни да изискват едни и същи премии за еднакви придобивки, но те могат избирателно да се договарят с големите осигурители и да се съревновават по качество, а не на база риск в зависимост от осигурените. Публикуването на информация за предпочитанията на пациентите и индикатори за представянето са добро допълнение за покачване на качеството. Макар и в резултат на това да има загрижени от евентуално увеличаване на разходите за здравни грижи, засега те остават непроменени дори под ударите на кризата, а след възстановяването на икономиката даже се очаква намаление.

Накратко, реформата в Холандия въвежда общовалидна схема за осигуряване, която се изпълнява от частни осигурители. Тоест това, на което се залага, са конкуренция, свободен избор, качество и ефективност. А не е ли това смисълът на пазарната икономика?

 

 

Основни параметри на холандското здравеопазване

Население, 2007

Общо (в млн.)

16,4

 

Процент от населението над 65 г.

14,6

Разходи, 2007

Процент от БВП, изразходен за здравни грижи

9,80%

 

Разходи за здравни грижи на глава от населението

$3837

 

Средногодишен ръст на разходите за здравни грижи

4,20%

 

Лични разходи на глава от населението

$213

 

Болнични разходи на глава от населението

$1310

 

Разходи за лекарства от глава на населението

$422

Лекари, 2007

Брой лекари на 1000 души

3,9

 

Среден годишен брой посещения при лекар на глава от населението

5,7

Болнични разходи, капацитет и натовареност

Брой болнични легла на 1000 души

3

 

Средни разходи на болницата за хоспитализиран пациент

$11 988

 

Хоспитализирани пациенти на 1000 души

109

 

Среден брой дни болничен престой

6,6

Профилактика

Процент деца с имунизация за морбили

95,9

 

Процент от населението над 65 г. с имунизация за грип

77,00%

Медицинска технология, 2007

Брой апарати за ядрено-магнитен резонанс на милион от населението

6,6

Намаляване на смъртните случаи, 2002-03

Брой смъртни случаи след положени здравни грижи (на 100 000 души)

82

Фактори, увеличаващи риска върху здравето, 2007

Процент от възрастните, пушещи всеки ден

29,09%

 

Затлъстяване сред населението

11,20%

 

**Статията представлява резюме на част от доклада „International Profiles of Health Care Systems”, който е достъпен тук 

* Стажант в ИПИ

 


[1] Революционен метод, върху който е базирана Холандската програма за подобряване на качество в здравната система.


Свързани публикации.